„PROBLEMY ROLNIKÓW. SYSTEMY WSPOMAGAJĄCEDECYZJE W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM”

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1 strona

 • Szanowni Państwo! Nazywam się Magdalena Mazur. Jestem studentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i aktualnie piszę pracę na studia podyplomowe na temat: „Systemy wspomagające decyzje jako jedna z determinantów gospodarki opartej na wiedzy w gospodarstwach rolniczych.” Proszę o wypełnienie poniższej ankiety, która chce zbadać problemy rolników z jakimi napotykają się w prowadzeniu gospodarstwa. Jej celem jest poznanie Państwa opinii i potrzeb odnośnie rozwiązań informatycznych, które przyczynią się do stworzenie jednego specjalistycznego programu komputerowego zarówno dla doradców rolniczych jak i samych rolników. Bardzo proszę o szczere wypełnienie poniższej ankiety. Zapewniam, że badania mają charakter naukowy i są w pełni anonimowe, a uzyskane odpowiedzi posłużą wyłącznie do zestawień statystycznych.
 • 1. Jakie najważniejsze czynniki obecnie ograniczają rozwój Pana/Pani gospodarstwa rolnego *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Brak środków finansowych w gospodarstwie spowodowany u Pana/Pani jest? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Bariery w dostępie rolników do funduszy unijnych według Pana/Pani stanowią? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Trudności ze zbytem produktów rolnych spowodowane są? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. W jaki sposób Pan/Pani szuka zbytu dla swoich produktów? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Pana/Pani zdaniem co jest przyczyną problemów importowo – eksportowych w branży rolniczej? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Potrzebne są działania na rzecz przygotowania rolników do podejmowania różnych decyzji dla zapewnienia rozwoju rolnictwa i niezbędny jest szybki postęp w:? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Preferowana forma doskonalenia wiedzy z zakresu rolnictwa? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Główne przeszkody, które dotychczas utrudniały Panu/Pani w uczestniczeniu
  w szkoleniach dla rolników?
  *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Jakie Pana/Pani zdaniem działanie może rozwiązać najistotniejsze problemy związane
  z prowadzeniem gospodarstwa rolnego?
  *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń odnosząc je do Pana/Pani gospodarstwa rolnego. Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza Nie, 2 – Raczej nie, 3 – Ani tak ani nie, 4 – Raczej tak, 5 – Tak. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Jest pewne, że moje gospodarstwo będzie funkcjonować w okresie najbliższych kilkunastu lat  
  Moje gospodarstwo będzie zdolne generować zyski w przyszłości  
  Moje gospodarstwo działa w sposób efektywny  
  Moje gospodarstwo dobrze radzi sobie z pojawiającymi się barierami (np. technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi i itp.)  
  Moje gospodarstwo potrafi szybko reagować na zmiany w otoczeniu  
  Coraz trafniej potrafię przewidywać zmiany  
  W moim gospodarstwie dysponuję aktualnymi i poprawnymi informacjami  
  W ostatnich latach wzrosła trafność podejmowanych decyzji w moim gospodarstwie  
  Decyzje podejmowane przeze mnie są oparte na obiektywnych przesłankach (tj. na szczegółowej analizie wiarygodnych informacji)  
 • 12. Skąd pozyskuje Pan/Pani informacje o nowościach w rolnictwie? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Czy posiada Pan/ Pani komputer z podłączeniem do sieci Internet? *

 • 14. Jeśli korzysta Pan/Pani z komputera to w jakim celu? *

  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Czy wykorzystuje Pan/Pani w swoim gospodarstwie program komputerowy wspomagający zarządzanie gospodarstwem rolnym czy też system wspomagający decyzję? *

 • 16. Czy w niedalekiej przyszłości zamierza Pan/Pani korzystać z programów wspomagających pracę w gospodarstwie rolniczym czy też systemów wspomagających decyzję? *

 • 17. Proszę określić w jakim stopniu Pan/Pani zgadza się z poniższymi stwierdzeniami w skali od 1 do 5, gdzie 1 – nie zgadzam się wcale, a 5 – zgadzam się całkowicie.
  Korzystanie z Internetu dla potrzeb gospodarstwa…….
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  ulepsza dostępność oraz przepływ informacji dla decydentów  
  umożliwia penetrację nowych rynków  
  pozwala obniżyć koszty zakupu/nabycia dóbr i usług  
  jest kopalnią wiedzy na temat nowości w rolnictwie  
  usprawnia wyszukiwanie kontrahentów  
 • 18. Co według Pani/Pana jest głównym atutem oraz kryterium wyboru specjalistycznego programu komputerowego dla gospodarstwa rolniczego (proszę ocenić w skali od 1 – 5 , gdzie 1 – oznacza najmniej istotne, a 5 – bardzo istotne)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Cena programu i jego dostępność  
  Profil prowadzonej działalności w gospodarstwie  
  Reklama, przedstawiciele dystrybucji, doradcy  
  Sugestie znajomych / sąsiadów  
  Możliwość współpracy z innymi aplikacjami (np. Excel, Internet)  
  Łatwość obsługi oraz przejrzystość programu  
 • 19. W jaki sposób specjalistyczne programy mają wspomagać system planowania
  w rolnictwie (proszę ocenić w skali od 1 – 5 , gdzie 1 – oznacza najmniej istotne, a 5 – bardzo istotne)?
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Produkcja roślinna  
  Produkcja zwierzęca  
  Specjalna platforma rolnicza z niezbędnymi i najnowszymi informacjami do prowadzenia gospodarstwa rolniczego  
  Księgowy  
  Generator wniosków i druków  
 • 20. Płeć: *

 • 21. Wiek: *

 • 22. Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie? *

 • 23. Jaka jest powierzchnia Pana/Pani gospodarstwa? *

 • 24. Czy Pana/Pani gospodarstwo rolne specjalizuje się / jest wyraźnie ukierunkowane na produkcję: *

 • 25. Jaki rodzaj produkcji roślinnej dominuje (ma największe znaczenie ekonomiczne)
  w Pana/Pani gospodarstwie rolnym (proszę zaznaczyć maksymalnie dwie grupy upraw):

  Można zaznaczyć co najwyżej 2 odpowiedzi.
 • 26. Jaki rodzaj produkcji zwierzęcej dominuje (ma największe znaczenie ekonomiczne)
  w Pana/Pani gospodarstwie rolnym (proszę zaznaczyć maksymalnie dwa rodzaje produkcji):

  Można zaznaczyć co najwyżej 2 odpowiedzi.
 • 27. Województwo

 • 2 strona

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...