rekrutacja i selekcja pracowników

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Jestem studentką 5 roku i zajmuję sie zagadnieniem rekrutacji i selekcji pracowników. Niniejsza ankieta skierowana jest do osób pracujących, dla których proces rekrutacji zakończył się sukcesem, jak również dla tych, którzy mieli w tej materii potknięcia. Proszę o odpowiedz na poniżej zamieszczone pytania. Badanie jest anonimowe a jego wyniki będą wykorzystane tylko do celów mojej pracy naukowej. Z góry dziękuję za pomoc i poświęcony czas.
 • 1. Płeć: *

 • 2. Wiek: *

 • 3. Czy pracujesz? *

 • 4. branża firmy: *

 • 5. Stanowisko: *

 • 6. Czy Pan/Pani pracuje:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Jeżeli Pan/Pani nie pracuje, to czy brał/a Pan/Pani udział w rekrutacji:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Proszę określić wielkość zatrudnienia danej firmy: *

 • 9. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o wakacie w danej firmie (można zaznaczyć kilka odp.): *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Na jakiej witrynie internetowej zamieszczone było ogłoszenie:

 • 11. Które z poniższych źródeł ofert pracy uważa Pan/Pani za najlepsze (można zaznaczyć max.3 odp.): *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Czy była to rekrutacja zewnętrzna czy wewnętrzna: *

 • 13. Czy była to rekrutacja szeroka czy wąska: *

 • 14. Pytanie 11 i 12 przeznaczone jest dla osób pracujących:
  Czy zwraca Pan/Pani uwagę na wewnętrzne ogłoszenia o pracę zamieszczane w firmie np. na tablicy ogłoszeń:

 • 15. Co skłoniło Pana/Panią do wyboru firmy w której jest Pan/Pani zatrudniony/a:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 16. Proszę wskazać jakie dokumenty Pan/Pani składał/a podczas rekrutacji: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. Proszę wskazać jakie rodzaje wywiadów zostały wykorzystane w procesie selekcji:
  * Wywiad pogłębiony ? jest to drugi wywiad kwalifikacyjny; w rozmowie tej może wziąć udział bezpośredni przełożony lub szef firmy. Do jego zadań należy: umożliwienie kandydatowi weryfikacji jego oczekiwań
  z warunkami pracy i wynagrodzenia oraz perspektyw kariery; daje firmie możliwość lepszego poznania kandydata, a więc umiejętności jego komunikowania się z otoczeniem, zdolności argumentowania oraz motywacji do pracy.
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Proszę wskazać jakego rodzaju testy zostały wykorzystane w procesie selekcji: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 19. Proszę wskazać jakie inne działania/ metody zostały wykorzystane w procesie selekcji:
  **AC ? Assessment Center jest to pewien typ selekcji składający się z rozmowy, testów, wywiadów oraz zadań praktycznych tj. próbka pracy, koszyk zadań, dyskusje grupowe, prezentacje i studia przypadków.
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 20. Czy przeprowadzana była z Panem/Panią rozmowa kwalifikacyjna: *

 • 21. W ilu rozmowach kwalifikacyjnych/spotkaniach rekrutacyjnych Pan/Pani uczestniczył/a: *

 • 22. Czy osoba/y prowadząca/e rozmowę kwalifikacyjną przedstawiła/y się i podała/y funkcję jaką pełni w firmie: *

 • 23. Czy osoba/y prowadzące rozmowę kwalifikacyjną na wstępie podała/y Panu/Pani opis stanowiska pracy: *

 • 24. Ile osób wchodziło w skład grupy rekrutacyjnej: *

 • 25. Czy pamięta Pan/Pani jedno pytanie z rozmowy rekrutacyjnej, które było trudne lub nieoczekiwane: *

 • 26. Czy rozmowa/y kwalifikacyjna/e dokładnie oceniły Pana/Pani kwalifikacje na dane stanowisko: *

 • 27. Czy podczas procesu rekrutacji prowadzone były z Panem/Panią rozmowy dotyczące wynagrodzenia (czy znana była kwota): *

 • 28. Czy podczas procesu rekrutacji jasno zostały przedstawione Panu/Pani wymagania na dane stanowisko i jego/jej obowiązki: *

 • 29. Czy otrzymał/ Pan/Pani feedback (informację zwrotną) po procesie selekcyjnym: *

 • 30. Czy uważa Pan/Pani, że proces rekrutacji i selekcji był przygotowany i przeprowadzony kompetentnie: *

 • 31. Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń:
  * proszę o wypełnienie przez osoby pracujące

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  tak raczej tak nie wiem raczej nie nie
  pytania zadawane w czasie rozmowy kwalifikacyjnej pozwliły mi na lepsze zaprezentowanie się  
  dzięki udziałowi w zadaniach praktycznych poznałem/am swoje mocne/ słabe strony  
  * zadania z kyórymi spotkałem/am się w czasie rekrutacji przybliżły mi charakter pracy, a badane w nich umiejętności wykorzystuję w pracy  
 • 32. Czy stresował/a się Pan/Pani podczas procesu rekrutacji: (jeśli zostanie zaznaczona odpowiedź "nie" prosze przejść do pyt. 33) *

 • 33. Czy uważa Pan/Pani, że stres miał wpływ na przebieg procesu rekrutacji:

 • 34. Co Pana/Panią stresowało:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 35. Na którym etapie selekcji Pan/Pani najbardziej się stresował/a:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 36. Czy dana rekrutacja i selekcja zakończyła się sukcesem (otrzymaniem posady): *

 • 37. Poniższe pytania przeznaczone są dla osób które zrezygnowały, nie podjęły pracy lub odpadły podczas rekrutacji:

  Czy zna Pan/Pani przyczynę tego niepowodzenia, co nią było:

 • 38. Co było bezpośrednią przyczyną Pana/Pani rezygnacji lub nie podjęcia pracy:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 39. Na którym etapie selekcji Pan/Pani odpadł/a:

 • 40. Czy pamięta Pan/Pani pytanie, które mogło mieć wpływ na niepowodzenie w procesie rekrutacji:

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...