Ankieta do mieszkańców dotycząca rewitalizacji w mieście Piastów

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1 strona

 • Szanowni Państwo!

  Miasto Piastów przystępuje do przygotowania programu rewitalizacji*, rozpoczynając od opracowania diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego** i obszaru rewitalizacji***. W tym procesie szczególny powinien być udział interesariuszy (czyli wszystkich zainteresowanych). Dlatego też przygotowano ankietę, aby poznać Państwa opinie na temat barier rozwojowych miasta Piastów. Uzyskane do Państwa informacje będą stanowiły uzupełnienie analiz eksperckich i zostaną wykorzystane do opracowania diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

  Ankieta składa się z 13-14 pytań (wraz z metryczką), w których pytamy szczegółowo o bariery (negatywne zjawiska) społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne, występujące na terenie miasta Piastów. Ankieta jest anonimowa, nie będzie upubliczniona, posłuży tylko do przygotowania zbiorczych zestawień wyników, które umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań na rzecz pozyskania funduszy na jego realizację.

  Mamy nadzieję, iż przy Państwa udziale uda się zaplanować i wprowadzić działania w celu aktywizacji społecznej zdegradowanych obszarów miasta Piastów, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców.

  Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety.


  * Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

  ** Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, 
  przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.

  *** Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
 • 2 strona

 • 1. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli dotyczącej SPOŁECZNYCH barier rozwojowych w mieście Piastów – prosimy o zaznaczenie kolumn, w których występuje stwierdzenie, z którym Państwo się zgadzacie. *

  Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju, które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  zdecydowanie występuje raczej występuje raczej nie występuje zdecydowanie nie występuje nie wiem
  bezrobocie  
  ubóstwo  
  bezdomność  
  przestępczość  
  przestępczość młodocianych  
  chuligaństwo i wandalizm  
  patologie społeczne  
  niski poziom edukacji  
  emigracja młodych  
  słaba partycypacja społeczna – niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej  
  brak aktywnych organizacji pozarządowych integrujących mieszkańców  
  słaba integracja społeczności lokalnej  
  niskie poczucie tożsamości lokalnej (brak identyfikacji z miastem)  
  niski kapitał społeczny objawiający się brakiem zaufania mieszkańców do władz i organizacji społecznych  
  duże rozwarstwienie społeczne  
  niekorzystne zmiany w liczbie ludności (nadmierny napływ ludności oraz zbyt duża gęstość zaludnienia)  
  pogarszająca się struktura demograficzna – starzenie się ludności  
  niskie poczucie bezpieczeństwa  
  wysoki odsetek osób objętych pomocą społeczną  
  duży odsetek niezameldowanych mieszkańców  
 • 3 strona

 • 2. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli dotyczącej GOSPODARCZYCH barier rozwojowych – prosimy o zaznaczenie kolumn, w których występuje stwierdzenie, z którym Państwo się zgadzacie. *

  Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju, które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  zdecydowanie występuje raczej występuje raczej nie występuje zdecydowanie nie występuje nie wiem
  niski poziom przedsiębiorczości  
  niski poziom innowacyjności  
  słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw  
  brak miejsc pracy w mieście  
  brak terenów inwestycyjnych  
  brak zainteresowania inwestorów miastem  
  słaba oferta inwestycyjna  
  słabość lokalnych rynków wobec dominacji aglomeracji Warszawy  
  trudność w pozyskaniu środków pomocowych UE  
  niska jakość marketingu terytorialnego  
  brak komplementarności pomiędzy dokumentami z zakresu zarządzania rozwojem miasta  
  zmiany dochodów samorządów lokalnych (ich obniżenie i niepewność)  
  niewielka liczba małych i średnich przedsiębiorstw  
  słaby rozwój handlu i usług  
 • 4 strona

 • 3. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli dotyczącej ŚRODOWISKOWYCH barier rozwojowych – prosimy o zaznaczenie kolumn, w których występuje stwierdzenie, z którym Państwo się zgadzacie. *

  Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju, które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  zdecydowanie występuje raczej występuje raczej nie występuje zdecydowanie nie występuje nie wiem
  nadmierne zanieczyszczenie środowiska, w tym powietrza  
  obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska (azbest)  
  słabe warunki dla lokalizacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii  
  niedostateczna świadomość i kultura ekologiczna społeczności  
  słaba egzekucja przepisów chroniących środowisko, częste naruszanie tych przepisów (np. spalanie odpadów)  
  niedostateczne finansowanie inwestycji prośrodowiskowych  
  zbytnie rozdrobnienie działek budowalnych  
  nadmierny ruch drogowy, w tym ciężarowy  
  dzikie wysypiska  
  występowanie obszarów zielonych (ciągi przyrodnicze rzek) ograniczających możliwości rozwoju miasta  
 • 5 strona

 • 4. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli dotyczącej PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNYCH barier rozwojowych – prosimy o zaznaczenie kolumn, w których występuje stwierdzenie, z którym Państwo się zgadzacie. *

  Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju, które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  zdecydowanie występuje raczej występuje raczej nie występuje zdecydowanie nie występuje nie wiem
  usługi infrastruktury publicznej (ich jakość) nie nadążają za dynamicznym rozwojem lokalnym  
  niewielka powierzchnia miasta generująca zbyt dużą gęstość zaludnienia  
  niedobór lub niska jakość terenów publicznych (np. rekreacyjnych i spacerowych terenów zielonych, placów, placów zabaw, ciągów pieszych)  
  niewystarczająco rozwinięta infrastruktura techniczna lub jej zły stan – drogi i otoczenie drogowe  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną lub jej zły stan – wodociągi  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną lub jej zły stan – kanalizacja  
  braki w systemie kanalizacji deszczowej  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną lub jej zły stan – sieć gazowa  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną lub jej zły stan – internet, w tym szerokopasmowy  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – żłobki  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan –przedszkola  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – szkoły  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – przychodnie  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – domy pomocy społecznej  
  brak obiektów przygotowanych pod działalność świetlic młodzieżowych i dziecięcych  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – obiekty kulturalne  
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – obiekty sportowe (np. boiska, hale sportowe)  
  niedostateczna liczba ogólnie dostępnych miejsc parkingowych  
  niewystarczająca sieć ścieżek rowerowych  
  niewystarczająca aktywność i oferta ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych  
  niewystarczająca skuteczność i sprawność administracji publicznej  
  przeciążenie dróg ponadlokalnych  
  lokalizowanie działalności gospodarczej na terenach intensywnej zabudowy mieszkaniowej  
  nieuregulowane stosunki własnościowe działek  
 • 6 strona

 • 5. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli dotyczącej TECHNICZNYCH barier rozwojowych – prosimy o zaznaczenie kolumn, w których występuje stwierdzenie, z którym Państwo się zgadzacie. *

  Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju, które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  zdecydowanie występuje raczej występuje raczej nie występuje zdecydowanie nie występuje nie wiem
  degradacja stanu technicznego obiektów mieszkaniowych  
  degradacja stanu technicznego innych obiektów budowlanych np. użyteczności publicznej  
  ułomny system drogowy (wadliwe parametry techniczne dróg, placów, ulic)  
  zły stan chodników i oświetlenia ulicznego  
  niewystarczające zasoby mieszkaniowe lub niski ich standard  
  brak mieszkań komunalnych (lub ich niewystarczająca liczba)  
  brak mieszkań socjalnych (lub ich niewystarczająca liczba)  
 • 7 strona

 • 6. Jak ocenia Pani/Pan poziom życia w mieście Piastów? *

  zły
  1 10 10
  doskonały
 • 7. Proszę podać jak długo mieszka Pani/Pan w mieście Piastów *

 • 8. Którą część miasta Piastów (ulica/osiedle) Pani/Pan zamieszkuje? *

 • 8 strona

 • 9. Na jakim obszarze w mieście Piastów występuje Pani/Pana zdaniem koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych/środowiskowych/przestrzenno-funkcjonalnych/technicznych (proszę podać nazwę ulicy lub osiedla, można wskazać kilka obszarów): *

 • 9 strona

 • 10. Jaka jest Pani/Pana płeć? *

 • 11. W jakim jest Pani/Pan wieku? *

 • 12. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie? *

 • 13. Proszę zaznaczyć Pani/Pana aktywność zawodową: *

 • 10 strona

 • 14. Typ instytucji, jaką Pani/Pan reprezentuje: *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...