Związki kohabitacyjne w opinii ludzi młodych i seniorów

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Czy uważa Pani/Pan, że – oprócz legalizacji prawnej i ewentualnie kościelnej związku małżeńskiego - pomiędzy małżeństwem a związkiem nieformalnym istnieją różnice? *

 • 2. Proszę określić na czym Pani/Pana zdaniem polegają zasadnicze różnice pomiędzy małżeństwem a związkiem nieformalnym:

 • 3. Proszę ocenić swój poziom akceptacji związków nieformalnych.
  Proszę wskazać odpowiedni punkt na skali, gdzie 1 oznacza brak akceptacji, a 5 – całkowitą akceptację związków nieformalnych.

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  .
  brak akceptacji  
  .  
  .  
  .  
  calkowita akceptacja  
 • 4. Proszę ocenić poniższe stwierdzenia wpisując „prawda” lub „fałsz”: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  prawda fałsz
  a) związek małżeński jest bardziej trwały niż związek nieformalny  
  b) W związku małżeńskim łatwiej rozwiązywać problemy niż w związku nieformalnym  
  c) dzieci są lepiej wychowywane przez rodziców będących w związku małżeńskim  
  d) przepisy prawne są korzystniejsze dla małżeństw  
  e) ludzie pozostający w związku nieformalnym mogą tworzyć równie szczęśliwą rodzinę jak w małżeństwie  
  f) dzieci rodziców pozostających w związku nieformalnym są dyskryminowane przez otoczenie  
  g) religia ma duży wpływ na decyzję o zawarciu związku małżeńskiego  
 • 5. 5. Kto według Pani/Pana częściej decyduje się na życie w związku nieformalnym? *

 • 6. Co Pani/Pana zdaniem jest głównym powodem pozostawania w związku nieformalnym? Można podać więcej niż jedną odpowiedź. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Gdyby dzisiaj Pani/Pan podejmowała/ł decyzję o związku z partnerem wybrałaby/wybrałby Pani/Pan: *

 • 8. Czy zaakceptowałaby/zaakceptowałby Pani/Pan decyzję swojego dziecka o pozostaniu w związku nieformalnym z partnerem? *

 • 9. Czy zgadza się Pani/Pan z opinią, że związek nieformalny to dobry sposób na „wypróbowanie” siebie i partnera przed ślubem? *

 • 10. Który z czynników zdecydowałby(zdecydował) o wstąpieniu przez Panią/Pana w związek małżeński? *

 • 11. Czy akceptuje Pani/Pan fakt posiadania dzieci przez pary żyjące w związkach nieformalnych? *

 • 12. Czy akceptuje Pani/Pan możliwość adopcji dzieci przez pary pozostające w związku kohabitacyjnym? *

 • 13. Czy Pani/Pana zdaniem na wychowanie dzieci ma wpływ to, w jakim związku żyją ich rodzice? *

 • 14. ak Pani/Pana zdaniem wpływa pozostawanie w nieformalnym związku przez rodziców na wychowanie dzieci? *

 • 15. Czy zna Pani/Pan przypadki dyskryminowania dzieci wychowujących się w związkach nieformalnych? *

 • 16. Czy pozostawanie w wolnym związku traktuje Pani/Pan jako odstępstwo od ogólnie przyjętych norm i zasad? *

 • 17. Zdarza się, że w sytuacjach problemowych (choroba współmałżonka, nałogi, utrata pracy) partnerzy nie radzą sobie z ich rozwiązaniem i decydują się odejść. Czy Pani/Pana zdaniem szybciej i łatwiej podejmują decyzję o rozstaniu w przypadku, gdy pozostają w związku: *

 • 18. Związek kohabitacyjny zazwyczaj kończy się: *

 • 19. Kto w otoczeniu pary żyjącej w związku kohabitacyjnym Pani/Pana zdaniem najczęściej nalega na jego zalegalizowanie? *

 • 20. Czy uważa Pani/Pan związki kohabitacyjne za zjawisko pozytywne? *

 • 21. Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że związek nieformalny można nazwać rodziną? *

 • 22. Proszę zaznaczyć, które z powyżych stwierdzeń według Pani/Pana jest prawdziwe: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  prawda falsz
  osoby pozostające w związku nieformalnym przesuwają decyzję o założeniu rodziny z powodu braku środków finansowych  
  niezależność prawna kohabitantów wpływa na to, że związki nieformalne są nietrwałe  
  brak przysięgi małżeńskiej jest usprawiedliwieniem do zdrady swojego partnera  
  osoby pozostające w związku kohabitacyjnym muszą bardziej się strać o utrzymanie związku niż małżonkowie  
  osobom pozostającym w związku kohabitacyjnym łatwiej jest sie rozstać niż rozwiązać wspólnie życiowe problemy  
  małżonkowie darzą się wiekszym uczuciem niż osoby będące w związku nieformalnym  
 • 23. Która z poniższych możliwości jest Pana/Pani zdaniem najwłaściwszym zachowaniem, jeżeli dziecko zostanie poczęte przed zawarciem związku małżeńskiego? *

 • 24. Czy według Pani/Pana osoby pozostające w związku kohabitacyjnym darzą sie wiekszym zaufaniem niż w przypadku par małżeńskich? *

 • 25. Jakie według Pani/Pana są przyczyny, które decydują o powstawaniu związków kohabitacyjnych? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...