Wyrównywanie szans edukacyjnych - dostosowaniewymagań do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Podaj kod szkoły *

 • 2. Czy dokonuje Pani/Pan diagnozy możliwości edukacyjnych swoich uczniów ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Jakie działania, w celu zdiagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów, podejmuje Pan/Pani najczęściej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Jakie informacje uzyskuje Pan/Pani z przeprowadzonej diagnozy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Czy zapoznała się Pan/Pani z opiniami i orzeczeniami PPP dotyczących swoich uczniów? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Czy realizuje Pani/Pan na swoich zajęciach zalecenia PPP zawarte w opiniach i orzeczeniach? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Czy wybrany przez Panią/Pana program uwzględnia potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Czy opracowując trzyletni plan wynikowy brała Pani/Pan pod uwagę potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Jakie nowoczesne metody pracy na zajęciach stosuje Pani/Pan najczęściej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Jakie formy pracy na lekcji stosuje Pan/Pani najczęściej ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Czy stosuje Pan/Pani indywidualizację przy ocenianiu i zadawaniu pracy domowej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Jakie działania motywujące, uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego uczniów podejmuje Pani/Pan najczęściej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Inne działania motywujące uczniów *

 • 14. Czy objęła Pan/Pani pomocą dzieci o SPE(specjalnych potrzebach edukacyjnych) w ramach zajęć „karcianych”? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Z czyjej strony, najczęściej, napotyka Pan/Pani na trudności w realizowaniu zaplanowanych działań uwzględniających dostosowania dla uczniów ze SPE?
  -ze strony uczniów
  - ze strony rodziców
  - ze strony innych nauczycieli
  - ze strony specjalistów (PPP)
  - ze strony szkoły
  *

  Proszę opisać charakter trudności, z jakimi się Pan/Pani spotyka!

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...