Techniki wykorzystywane w postępowaniu mediacyjnym

 • Ankieta ma na celu badanie najczęściej stosowanych przez mediatorów technik w trakcie postępowania mediacyjnego. Wyniki ankiety będą stanowiły część pracy dyplomowej kończącej studia podyplomowe z zakresu mediacji.
 • 1. Jaki jest Pana/Pani zawód podstawowy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jak długo pracuje Pan / Pani w zawodzie mediatora? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jakiego rodzaju mediacje prowadzi Pan / Pani najczęściej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Które z wymienionych poniżej technik zdarza się Panu / Pani wykorzystywać w trakcie postępowania mediacyjnego i z jaką częstotliwością? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy rzadko często bardzo często
  Podnoszenie poczucia własnej wartości strony ewidentnie słabszej w konflikcie  
  Świadome kierowanie wywieranym wrażeniem - podkreślanie własnych kompetencji i kwalifikacji w celu wzbudzenia zaufania stron  
  Świadome kierowanie wywieranym wrażeniem jednej ze stron - podnoszenie wartości w oczach drugiej strony  
  Świadome deprecjonowanie strony wyraźnie silniejszej w celu wyrównania szans  
  Wzbudzanie poczucia winy u jednej ze stron  
  Przywoływanie autorytetu Sądu  
  "Spotkanie na osobności" z jedną ze stron  
  Odwoływanie się do informacji uzyskanych w trakcie posiedzenia wstępnego w trakcie "spotkania na osobności", w przypadku, gdy wersja przedstawiana przez stronę w trakcie posiedzenia wspólnego drastycznie różni się od przedstawianej na posiedzeniu wstępnym  
  Zachowania irracjonalne w celu zwrócenia na siebie uwagi stron  
  "Co by było gdyby?", "Co jeśli?" itp.  
  Przywołanie autorytetów  
  Wykorzystanie zasady wzajemności, np. "Czego oczekuje Pan / Pani w zamian za takie ustępstwo?"  
  Odwołanie się do dobra dzieci lub do relacji łączących strony konfliktu z dziećmi  
  Technika "próbnego balonu" w celu uzyskania jak największej wiedzy na temat prawdziwych celów i aspiracji stron  
  Technika "adwokat diabła" polegajaca na zajmowaniu pozycji całkowicie odwrotnej względem propozycji, niż strony mediacji  
  Technika parafrazy  
  Technika "pójście na galerię"  
  Dowartościowywanie  
  Technika "złoty most"  
  Odzwierciedlanie uczuć  
 • 5. Czy kiedykolwiek spotkał się Pan / Pani z przykładem wykorzystania przez mediatora technik manipulacyjnych w trakcie postępowania mediacyjnego? Jeśli tak proszę wymienić te techniki. *

 • 6. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu / Pani potraktować którąkolwiek ze stron konfliktu w sposób stereotypowy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Jeśli tak, czy udało się Panu / Pani zachować mimo wszystko absolutną bezstronność w stosunku do stereotypowo postrzeganej strony?
  Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczył /a Pan / Pani odpowiedź "nie" proszę pominąć to pytanie.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu / Pani zrezygnować z prowadzenia mediacji z powodu poczucia, że nie uda się Panu / Pani zachować bezstronności? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy kiedykolwiek słyszał Pan / Pani o złamaniu przez mediatora zasady bezstronności w trakcie postępowania mediacyjnego? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy zna Pan / Pani przykłady wykreslenia mediatora z listy mediatorów z powodu złamania zasady bezstronności? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...