Ankieta dla społecznych kuratorów sądowych dla dorosłych

 • Anonimowa ankieta dla społecznych kuratorów sądowych dla dorosłych dotycząca specyfiki ich pracy. Wyniki będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby pracy magisterskiej.
 • 1. Jaka jest liczba obecnie prowadzonych przez Pana / Panią dozorów? *

 • 2. Wymień problemy społeczne, które występują na terenie prowadzonych przez Pana / Panią dozorów. *

 • 3. Jakie sprawy przeważają ze względu na rodzaj popełnionego przestępstwa? Podaj 5 i uporządkuj je według chronologii od najczęstszych od najbardziej rzadkich. *

 • 4. Jakie problemy według Pana / Pani są najczęstszą przyczyną występowania przestępczości wśród dozorowanych? Podaj 5 i uporządkuj je według chronologii od najczęstszych od najbardziej rzadkich. *

 • 5. Jakie trudności najczęściej pojawiają się w prowadzonych dozorach? Wybierz więcej niż 1 odpowiedź. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Nastawienie dozorowanych w prowadzonych dozorach do kuratora najczęściej jest… . Możesz wybrać więcej niż 1 odpowiedź. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Pod wpływem dozoru, u dozorowanych pojawiają się następujące zmiany w funkcjonowaniu społecznym… . Wybierz więcej niż 1 odpowiedź. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Dokończ zdanie: Kurator zawodowy, z którym współpracuje *

 • 9. Wybierz dowolną liczbę odpowiedzi. Kurator zawodowy: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Czy Pana / Pani zdaniem uprawnienia kuratora sądowego powinny być… - wybierz 1 odpowiedź. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy według Pana / Pani obowiązki kuratorów sądowych w prowadzonych dozorach są… - dokończ zdanie, wybierając jedną z odpowiedzi oraz uzasadnij ją. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Czy w Pana / Pani zespole prowadzone są szkolenia dla kuratorów społecznych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Jak często w Pana / Pani zespole prowadzone są szkolenia wewnętrzne dla kuratorów społecznych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Prowadzone szkolenia wewnętrzne dla kuratorów społecznych uważam za... *

 • 15. Wybierz dowolną liczbę odpowiedzi. Szkolenia są: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 16. Jakie zmiany widział(a)by Pan / Pani w systemie pracy kuratorów sądowych? (Zmiany w ustawodawstwie, organizacyjne, uprawnienia, obowiązki) *

 • 17. Metryczka - płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Wiek: *

 • 19. Długość stażu jako kurator społeczny: *

 • 20. Wykształcenie (rodzaj, kierunek): *

 • 21. Wykonywany zawód podstawowy: *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...