Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności -ankietadla rodziców

 • 1. 1.Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  prace pisemne  
  kartkówki  
  odpowiedź ustna  
  praca domowa  
  aktywność na lekcji  
 • 5. Jak często, Państwa zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  rzadko często najczęściej
  pisemne prace klasowe:  
  kartkówki  
  odpowiedzi ustne  
  prace domowe  
  aktywność na zajęciach  
 • 6. Czy znają Państwo wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej klasy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Jeżeli tak, to jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak Nie
  modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych  
  modyfikują testy i sprawdziany  
  częściej wykorzystują metody aktywne  
  stosują indywidualizację nauczania  
  organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne  
  inne  
 • 8. Jak oceniacie Państwo skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...