Polityka prywatności

Twoje dane osobowe umieszczone w Serwisie podlegają ochronie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności naszych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, na rzecz których Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu, za pośrednictwem Serwisu.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Usług.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B lok. 73-A, świadcząca usługi bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej „Usługodawcą”.

1. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności adres e-mail. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych osobowych w celach statystycznych, technicznych lub optymalizacji serwisu.

2. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

3. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

4. Podany przy rejestracji adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących konta użytkownika, ankiet utworzonych na tym koncie oraz innych informacji związanych z działaniem serwisu Ankietka.pl.

5. W celu poprawnej realizacji płatności za konto Premium, konto Biznes, pakiet Enterprise lub inną usługę oznaczoną jako płatną do partnera serwisu Ankietka.pl, firmy PayU S.A. prowadzącej System PayU.pl przekazywane są adres e-mail, adres IP użytkownika oraz imię i nazwisko podane przez niego w formularzu zamówienia. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej.

6. W celu wystawienia faktury za konto Premium, konto Biznes, pakiet Enterprise lub inną usługę oznaczoną jako płatną i wysłania jej na wskazany adres do partnera serwisu Ankietka.pl, firmy Power Media S.A. prowadzącej System ifirma.pl przekazywane są imię i nazwisko lub firma, siedziba, adres, NIP oraz adres korespondencyjny. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej. Dane nie są wykorzystywane do innych celów.

7. W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podczas rejestracji podane dane osobowe, a w szczególności adres e-mail może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). W szczególności na podany adres e-mail może być przesyłany bezpłatny newsletter. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać na podany adres e-mail informację nt. nowości i zmian w serwisie Ankietka.pl”. Informacje będą przesyłane nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

8. Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

9. Dane, inne niż podane przy rejestracji i gromadzone w serwisie Ankietka.pl mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (m.in. wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies). Szczegółowe informacje nt. wykorzystywanych przez Ankietka.pl plików Cookie dostępne są na stronie Wykorzystanie plików Cookie w Ankietka.pl.

10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony Usługodawcy.

11. Hasła dostępu do konta podane podczas rejestracji przechowywane są na serwerze Administratora w formie zaszyfrowanej.

12. Dane osobowe podane podczas rejestracji i logowania oraz przesyłane w trakcie dalszej pracy w serwisie szyfrowane są za pomocą 128 bitowego protokołu bezpieczeństwa SSL.

13. Usługodawca ma dostęp do konta Użytkownika oraz ankiet prowadzonych na tym koncie. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie wykorzystywania zebranych danych w celach innych niż koniecznych do świadczenia Usługi.

14. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

15. Użytkownik posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w tym newslettera).

16. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza przekazać je innemu administratorowi danych.

17. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy.

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

19. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w każdym momencie. Po weryfikacji wniosku o usunięcie konta, zostanie ono nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem. Po usunięciu konta Usługodawca może jednak przetwarzać dane niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.

20. Respondent wypełniając ankietę umieszczoną w serwisie Ankietka.pl udziela zgody na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby autora ankiety.

21. Zabronione jest zbieranie danych osobowych (tj. adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres, nr PESEL) w ankietach o wynikach publicznie dostępnych. W pozostałych ankietach zbieranie danych osobowych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu jednoznacznej zgody osoby, której dane mają być zbierane. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ankiet niespełniających powyższych postanowień z serwisu.

22. Ankietka.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z udostępnienia odpowiedzi respondentów w ankietach użytkowników, szczególnie ankietach o publicznie dostępnych wynikach, ale dołoży wszelkich starań, by eliminować takie sytuacje.

23. Administrator nie będzie wykorzystywał wprowadzonych do systemu przez Użytkownika adresów e-mail respondentów do celów marketingowych własnych oraz podmiotów trzecich.

24. Wszystkie zaproszenia do ankiety wysyłane z serwisu Usługodawcy, posiadają link pozwalający respondentom ankiet Użytkowników na zablokowanie możliwości otrzymywania korespondencji z serwisu Usługodawcy.

25. Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony Usługodawcy, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

26. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

27. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawcy, które zostały zamieszczone na stronach Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

28. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

29. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony Usługodawcy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

Zalecamy niepodawanie swoich danych osobowych lub innych danych pozwalających na identyfikację w ankietach pochodzących z nieznanego źródła. Wypełniając ankietę, której wyniki będą publicznie dostępne, możesz liczyć się z tym, że wpisane przez Ciebie odpowiedzi będą widoczne dla wszystkich i znajdą się w wyszukiwarce Google. Jeśli napotkałeś podczas wypełniania ankiety na sytuację, w której autor prosi o podanie danych osobowych, powiadom nas o tym.

Formularze online
Ładowanie...