Regulamin serwisu Ankietka.pl

 1. Dział I Postanowienia ogólne
  • § 1
   1. W rozumieniu niniejszego regulaminu:
   1. „Regulamin” - niniejszy Regulamin serwisu Ankietka.pl, określający prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika;
   2. „Usługodawca” - Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-382, przy ulicy Solec 81B lok. 73-A; KRS 0000432184, NIP 701-035-65-70, tel. 22 207 25 10, e-mail kontakt@ankietka.pl
   3. „Użytkownik” - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do Usługi na zasadach określonych w Regulaminie;
   4. „Konto” - prowadzony pod unikalną nazwą zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Usługi;
   5. „Serwis” - serwis dostępny pod adresem www.ankietka.pl, .ankieta.biz, .badanie.net, i-test.pl, go-survey.net;
   6. „Usługa” - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
  • § 2
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
   2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej www.ankietka.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym Regulaminie, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania Użytkowników o treści tych zmian drogą elektroniczną.
  • § 3
   1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
   2. Użytkownikami mogą być także osoby fizyczne, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  • § 4
   1. Prawidłowe działanie Serwisu wymaga od Użytkownika:
   1. podłączenia do Internetu;
   2. jednej z wymienionych przeglądarek internetowych:
    • Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej
    • Firefox w wersji 15 lub wyższej,
    • Chrome w wersji 20 lub wyższej,
    • Safari w wersji 5.0 lub wyższej,
    • Opera w wersji 12.0. lub wyższej;
   3. włączonego w przeglądarce protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script i Cookies.
 2. Dział 2 Korzystanie z Serwisu
  • § 5

   Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwianie tworzenia ankiet internetowych w celu badania określonej grupy docelowej. Użytkownik może tworzyć ankiety zgodnie z własnymi potrzebami z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.

  • § 6
   1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mogą być bezpłatne lub płatne.
   2. Usługami bezpłatnymi są:
    • a) użytkowanie konta Basic,
    • b) użytkowanie próbnych wersji kont płatnych;
    • c) dostęp do określonych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu.
   3. Usługami płatnymi są:
    • a) użytkowanie kont płatnych (w szczególności konta Student, konta Pro);
    • b) inne usługi oznaczone jako płatne.
   4. Cennik usług płatnych dostępny jest na stronach internetowych Serwisu w sekcji Cennik.
  • § 7

   Szczegółowe warunki dotyczące poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Usługodawcy zawarte są na stronach internetowych Serwisu, w sekcji Możliwości serwisu.

 3. Rozdział 1 Konto Basic
  • § 8

   W momencie rejestracji w Serwisie oraz wyboru konta Basic automatycznie uruchamiany jest dostęp do tego konta.

  • § 9

   Usługodawca posiada prawo do treści ankiet utworzonych i przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu w kontach Basic. Prawo to przysługuje również Użytkownikowi, który jest twórcą ankiety.

  • § 10

   Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania ankiet oraz wyników ankiet utworzonych i przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu w kontach Basic innym użytkownikom Serwisu.

  • § 11

   Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

  • § 12

   Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w ankietach Użytkownika, stworzonych w koncie Basic, treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

 4. Rozdział 2 Konta płatne oraz ich wersje próbne
  • § 13
   1. W momencie rejestracji w Serwisie oraz wyboru konta płatnego automatycznie uruchamiany jest dostęp do wersji próbnej danego rodzaju konta płatnego.
   2. Wersja próbna konta płatnego uruchamiana jest na 14-dniowy okres próbny.
   3. W celu korzystania z konta płatnego po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności za konto płatne przed upływem tego okresu.
  • § 14
   1. Dostęp do usług płatnych uruchamiany jest w przeciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia na konto bankowe Usługodawcy kwoty odpowiadającej cenie wybranej usługi płatnej.
   2. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu PayU, dostęp do usługi płatnej uruchamiany jest automatycznie w momencie wpłynięcia kwoty odpowiadającej cenie wybranej usługi płatnej na konto Usługodawcy w systemie PayU.
  • § 15

   W przypadku braku płatności za usługę przed upływem okresu ważności konta Użytkownik traci możliwość korzystania z funkcji konta płatnego, a także ankiet utworzonych i przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu, do czasu uiszczenia opłaty.

  • § 16

   Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do zgromadzonych wyników na wersjach próbnych kont płatnych.

  • § 17

   Usługodawca zastrzega sobie możliwość pełnego ograniczenia dostępu do funkcji serwisu, kwestionariuszy ankiet oraz zgromadzonych wyników po wygaśnięciu okresu ważności konta płatnego oraz wersji próbnej takiego konta.

 5. Dział 3 Umowa o świadczenie Usługi Rozdział 1.
 Umowa o świadczenie Usług Bezpłatnych
  • § 18
   1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług Bezpłatnych z Usługodawcą następuje poprzez przystąpienie Użytkownika do korzystania z Serwisu.
   2. W celu zawarcia umowy Użytkownik wypełnia i przesyła Usługodawcy formularz rejestracyjny. Na podany w nim adres e-mail Usługodawca prześle wiadomość wskazującą sposób potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą i zgodą na warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej na stronach internetowych Serwisu.
  • § 19
   1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 18 ust. 1 Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Wzór takiego oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
   2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, o którym mowa w ust. 1, jeżeli rozpoczął korzystanie z Usługi (tj. dodał pytanie do ankiety) przed upływem ww. terminu.
  • § 20
   1. Umowa o świadczenie Usług Bezpłatnych ulega rozwiązaniu w momencie usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
  • § 21
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta lub ankiety Użytkownika z systemu bez podania przyczyn.
   2. W szczególności Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Bezpłatnych i zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu
 6. Rozdział 2.
 
Umowa o świadczenie Usług Płatnych
  • § 22

   Zawarcie Umowy o świadczenie Usług Płatnych z Usługodawcą następuje w momencie uruchomienia dostępu do Usług Płatnych, o którym mowa w § 14.

  • § 23
   1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 22 Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Wzór takiego oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
   2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie korzystania z usługi przed upływem ww. terminu do odstąpienia od umowy i rozpoczął korzystanie z Usługi Płatnej tj. zalogował się na swoje Konto w Serwisie.
  • § 24

   Umowa o świadczenie Usług Płatnych ulega rozwiązaniu w momencie wygaśnięcia okresu ważności konta płatnego.

  • § 25
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta lub ankiety Użytkownika z systemu bez podania przyczyn.
   2. W szczególności Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Płatnych i zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu
 7. Dział 4 Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika
  • § 26
   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
   2. Usługodawca może zablokować dostęp do konta Użytkownika zawierającego treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niezgodnymi z interesami Usługodawcy.
  • § 27

   W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku tego naruszenia po stronie Usługodawcy.

  • § 28

   Tworząc ankietę w Serwisie, Użytkownik otrzymuje unikalny adres WWW, pod którym dostępna jest ankieta i zarządza nim na własną odpowiedzialność.

  • § 29

   Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania oraz przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

  • § 30
   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin lub przepisy prawa, a także powstałe na skutek szkody powstałej w wyniku modyfikacji kodu Serwisu lub nieumiejętnego jego wykorzystania.
   2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkowników spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
   3. Udostępnianie hasła dostępu do Serwisu przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione.
  • § 31
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych informatycznych niezbędnych do dostarczania Usługi, w szczególności plików tekstowych, w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług.
   2. Szczegółowe zasady przechowywania danych, o których mowa w ust. 1 określone są w „Zasadach wykorzystania plików Cookie”.
 8. Dział 5 Ochrona danych osobowych
  • § 32
   1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
   2. Rejestracja w Serwisie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych upoważnia Usługodawcę do przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów związanych z dostarczaniem Usługi.
   3. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wglądu i sprostowania przechowywanych danych osobowych.
  • § 33

   Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania w Serwisie wyłącznie danych osobowych, informacji dotyczących Użytkownika lub innych osób w sposób zgodny z prawem oraz nienaruszających praw osób trzecich.

  • § 34
   1. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania danych osobowych osób trzecich w Serwisie. W szczególności Użytkownik nie może importować do Serwisu adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
   2. W celu przekazania danych osobowych osób trzecich Usługodawcy konieczne jest zawarcie umowy o przetwarzanie danych w formie pisemnej.
    Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia z Serwisu danych osobowych osób trzecich umieszczonych w nim w sposób niezgodny z postanowieniami ustępów poprzedzających.
  • § 35

   Użytkownik nie będzie wysyłał za pomocą Serwisu wiadomości będących niezamówioną informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  • § 36
   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu, dane (w szczególności dane osobowe) umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika.
   2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność bazy Użytkownika z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, cel i sposób wykorzystywania Systemu, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz za uprawniony sposób przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem.
   3. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych osób trzecich bez zawarcia umowy, o której mowa w § 30 ust. 2, lub wbrew jej postanowieniom, pełną odpowiedzialność za ich umieszczenie w Serwisie ponosi Użytkownik.
  • § 37

   Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronach internetowych Serwisu.

 9. Dział 6 Postępowanie reklamacyjne
  • § 38
   1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa nie jest realizowana lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
   2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@ankietka.pl.
  • § 39

   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  • § 40
   1. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Usługodawcy e-maila ze zgłoszeniem reklamacji.
   2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
 10. Dział 7 Postanowienia końcowe
  • § 41

   Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.

  • § 42

   Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.

  • § 43

   Nazwa i logo Serwisu, jego wygląd, treść, oprogramowanie i zasoby baz danych podlegają są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.

 11. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

  Do:
  Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek sp. j.
  ul. Solec 81B lok. 73-A
  00-382 Warszawa
  kontakt@ankietka.pl


  Ja [IMIĘ I NAZWISKO], zarejestrowany w serwisie pod adresem e-mail [ADRES E-MAIL PODANY PRZY REJESTRACJI] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy korzystania z usługi [NAZWA USŁUGI]. Data zawarcia umowy to [DATA ZAWARCIA UMOWY].


  [IMIĘ I NAZWISKO]
  [DATA]

Formularze online
Ładowanie...