Wyniki ankiety: „PROBLEMY ROLNIKÓW. SYSTEMY WSPOMAGAJĄCEDECYZJE W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM”

 • 1 strona

 • Szanowni Państwo! Nazywam się Magdalena Mazur. Jestem studentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i aktualnie piszę pracę na studia podyplomowe na temat: „Systemy wspomagające decyzje jako jedna z determinantów gospodarki opartej na wiedzy w gospodarstwach rolniczych.” Proszę o wypełnienie poniższej ankiety, która chce zbadać problemy rolników z jakimi napotykają się w prowadzeniu gospodarstwa. Jej celem jest poznanie Państwa opinii i potrzeb odnośnie rozwiązań informatycznych, które przyczynią się do stworzenie jednego specjalistycznego programu komputerowego zarówno dla doradców rolniczych jak i samych rolników. Bardzo proszę o szczere wypełnienie poniższej ankiety. Zapewniam, że badania mają charakter naukowy i są w pełni anonimowe, a uzyskane odpowiedzi posłużą wyłącznie do zestawień statystycznych.
 • 1. Jakie najważniejsze czynniki obecnie ograniczają rozwój Pana/Pani gospodarstwa rolnego *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  brak własnych środków finansowych
   
  65,00%
  91
  brak dostępu do źródeł finansowania
   
  17,14%
  24
  niewypłacalność kontrahentów
   
  7,14%
  10
  brak informacji o dostępności funduszy unijnych
   
  17,14%
  24
  zbyt duża biurokracja w rolnictwie
   
  53,57%
  75
  zbyt niskie ceny zbytu produktów rolnych
   
  53,57%
  75
  zbyt wysokie ceny środków produkcji (pasze, nawozy, środki ochrony roślin, paliw i itp.)
   
  69,29%
  97
  trudności ze zbytem produktów rolnych
   
  16,43%
  23
  zbyt wysokie koszty usług rolniczych
   
  15,71%
  22
  konkurencyjny import
   
  23,57%
  33
  brak możliwości eksportu
   
  11,43%
  16
  wysokie oprocentowanie kredytów rolniczych i trudności z ich uzyskaniem
   
  26,43%
  37
  brak należytego zarządzania gospodarstwem
   
  5,71%
  8
  brak odpowiedniej mechanizacji w gospodarstwie
   
  17,14%
  24
  brak możliwości zakupu lub dzierżawy ziemi
   
  61,43%
  86
  brak zrzeszenia w grupę producencką
   
  10,71%
  15
  lokalizacja gospodarstwa
   
  18,57%
  26
  nieuczciwa działalność spekulantów
   
  19,29%
  27
  spadek popytu krajowego związany ze zmniejszeniem spożycia, w wyniku zubożenia ludności w miastach,
   
  12,86%
  18
  brak specjalistycznej wiedzy rolników
   
  7,86%
  11
  niekorzystne warunki atmosferyczne
   
  29,29%
  41
  brak dostępu do odpowiednich źródeł wiedzy
   
  3,57%
  5
  brak dostępu do Internetu
   
  2,14%
  3
  inne (jakie?)
   
  4,29%
  Wypełnienia: 140
 • 2. Brak środków finansowych w gospodarstwie spowodowany u Pana/Pani jest? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wysokie oprocentowanie i prowizje kredytów i pożyczek w bankach
   
  46,43%
  65
  krótki okres spłaty kredytów i pożyczek
   
  16,43%
  23
  za wysokie wymagania co do zabezpieczeń bankowych / brak zdolności kredytowej
   
  29,29%
  41
  brak pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności i dofinansowanie
   
  15,00%
  21
  proces składania wniosków o programy UE jest nieprzejrzysty
   
  38,57%
  54
  nienależyte i nieracjonalne planowanie i gospodarowanie w gospodarstwie
   
  5,71%
  8
  utrata plonów w związku z kataklizmami/choroby zwierząt
   
  32,14%
  45
  inne (jakie?)
   
  8,57%
  Wypełnienia: 140
 • 3. Bariery w dostępie rolników do funduszy unijnych według Pana/Pani stanowią? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  skomplikowane procedury ubiegania się o środki UE
   
  69,29%
  97
  brak własnych środków finansowych (wkładu własnego)
   
  48,57%
  68
  likwidacja gospodarstwa (ograniczenie produkcji)
   
  2,14%
  3
  brak informacji o programie
   
  17,14%
  24
  brak oferty pomocy ze strony instytucji
   
  23,57%
  33
  wysokie koszty doradcze, czy też wysokie koszty wypełniania wniosków
   
  30,00%
  42
  zbyt długi okres realizacji procedur
   
  42,86%
  60
  brak pomysłów na rozwój swojego gospodarstwa
   
  13,57%
  19
  brak doradztwa (pomocy w wypełnianiu wniosków, sporządzaniu biznesplanów)
   
  12,14%
  17
  trudności z zebraniem załączników
   
  14,29%
  20
  małe gospodarstwo, brak czasu i itp.
   
  33,57%
  47
  inne (jakie?)
   
  3,57%
  Wypełnienia: 140
 • 4. Trudności ze zbytem produktów rolnych spowodowane są? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  brakiem posiadania stałych kontrahentów
   
  47,14%
  66
  słabej jakości produkty
   
  7,86%
  11
  brak odpowiedniej reklamy i marketingu
   
  22,86%
  32
  nieumiejętne wyszukiwanie kontrahentów
   
  10,00%
  14
  brak umów kontraktacyjnych
   
  33,57%
  47
  brakiem nieprzetworzenia produktów
   
  20,71%
  29
  inne (jakie?)
   
  13,57%
  Wypełnienia: 140
 • 5. W jaki sposób Pan/Pani szuka zbytu dla swoich produktów? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  posiadam umowę kontraktacyjną
   
  23,57%
  33
  korzystam z ogłoszeń w prasie
   
  25,71%
  36
  korzystam z ogłoszeń w Internecie
   
  31,43%
  44
  sprzedaje swoje produkty na giełdzie
   
  10,71%
  15
  sprzedaje swoje produkty zawsze tym samym odbiorcom
   
  57,86%
  81
  rynki/bazary/sprzedaż bezpośrednia drobnym odbiorcom w gospodarstwie
   
  30,00%
  42
  inne (jakie?)
   
  1,43%
  Wypełnienia: 140
 • 6. Pana/Pani zdaniem co jest przyczyną problemów importowo – eksportowych w branży rolniczej? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  brak wystarczających informacji na temat funkcjonowania rynku konkretnych produktów w danych krajach
   
  26,43%
  37
  ryzyko walutowe
   
  30,71%
  43
  konieczność współpracy z pośrednikami
   
  55,71%
  78
  niejasne procedury i biurokracja (trudności w uzyskaniu pozwoleń)
   
  50,00%
  70
  koszty transportu
   
  41,43%
  58
  brak doświadczenia w takim typie handlu
   
  32,86%
  46
  inne (jakie?)
   
  2,86%
  Wypełnienia: 140
 • 7. Potrzebne są działania na rzecz przygotowania rolników do podejmowania różnych decyzji dla zapewnienia rozwoju rolnictwa i niezbędny jest szybki postęp w:? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  specjalistycznego programu komputerowego wspomagającego podejmowanie decyzji
   
  26,43%
  37
  specjalistycznej komputerowej platformy rolniczej z niezbędnymi i najnowszymi informacjami do prowadzenia gospodarstwa
   
  39,29%
  55
  większą liczbę kursów i szkoleń
   
  57,86%
  81
  podnoszenie ogólnego poziomu wykształcenia
   
  44,29%
  62
  inna forma (jaka?)
   
  1,43%
  Wypełnienia: 140
 • 8. Preferowana forma doskonalenia wiedzy z zakresu rolnictwa? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  dyskusje/wymiana poglądów na forach internetowych/branżowych
   
  57,86%
  81
  szkolenia e-learning
   
  14,29%
  20
  szkolenia tradycyjne (tj. wykłady, warsztaty, seminaria, kursy, konsultacje)
   
  56,43%
  79
  dokształcenia samodzielne
   
  32,86%
  46
  prasa rolnicza/literatura fachowa
   
  70,71%
  99
  porady indywidualne
   
  30,71%
  43
  studia podyplomowe
   
  14,29%
  20
  współpraca z gospodarstwami przykładowymi
   
  36,43%
  51
  wycieczki rolnicze
   
  52,14%
  73
  inne (jakie?)
   
  1,43%
  Wypełnienia: 140
 • 9. Główne przeszkody, które dotychczas utrudniały Panu/Pani w uczestniczeniu
  w szkoleniach dla rolników?
  *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  brak czasu (niemożliwość opuszczenia gospodarstwa)
   
  60,71%
  85
  nie jestem zainteresowany/zainteresowana podnoszeniem kwalifikacji
   
  3,57%
  5
  brak przekonania o skuteczności szkoleń
   
  20,71%
  29
  wysokie ceny szkoleń
   
  27,86%
  39
  zbyt duża odległość na wyjazd na szkolenie
   
  44,29%
  62
  brak interesujących szkoleń na rynku
   
  47,14%
  66
  inne (jakie?)
   
  5,00%
  Wypełnienia: 140
 • 10. Jakie Pana/Pani zdaniem działanie może rozwiązać najistotniejsze problemy związane
  z prowadzeniem gospodarstwa rolnego?
  *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  systemy wspomagające decyzje
   
  20,71%
  29
  sporządzanie szczegółowych planów na przyszłe lata
   
  22,86%
  32
  większa dostępność do programów z UE
   
  54,29%
  76
  zmiana polityki rolnej
   
  68,57%
  96
  łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania
   
  51,43%
  72
  zmniejszenie biurokracji
   
  67,86%
  95
  inaczej (jak?)
   
  2,86%
  Wypełnienia: 140
 • 11. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń odnosząc je do Pana/Pani gospodarstwa rolnego. Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza Nie, 2 – Raczej nie, 3 – Ani tak ani nie, 4 – Raczej tak, 5 – Tak. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5
  Jest pewne, że moje gospodarstwo będzie funkcjonować w okresie najbliższych kilkunastu lat
  1,43% (2)
   
  4,29% (6)
   
  19,29% (27)
   
  36,43% (51)
   
  38,57% (54)
   
  Moje gospodarstwo będzie zdolne generować zyski w przyszłości
  1,43% (2)
   
  5,71% (8)
   
  24,29% (34)
   
  45,00% (63)
   
  23,57% (33)
   
  Moje gospodarstwo działa w sposób efektywny
  0,71% (1)
   
  7,14% (10)
   
  18,57% (26)
   
  50,71% (71)
   
  22,86% (32)
   
  Moje gospodarstwo dobrze radzi sobie z pojawiającymi się barierami (np. technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi i itp.)
  1,43% (2)
   
  7,14% (10)
   
  27,14% (38)
   
  50,71% (71)
   
  13,57% (19)
   
  Moje gospodarstwo potrafi szybko reagować na zmiany w otoczeniu
  3,57% (5)
   
  10,00% (14)
   
  34,29% (48)
   
  40,71% (57)
   
  11,43% (16)
   
  Coraz trafniej potrafię przewidywać zmiany
  2,86% (4)
   
  9,29% (13)
   
  30,71% (43)
   
  47,86% (67)
   
  9,29% (13)
   
  W moim gospodarstwie dysponuję aktualnymi i poprawnymi informacjami
  0,71% (1)
   
  7,86% (11)
   
  20,71% (29)
   
  51,43% (72)
   
  19,29% (27)
   
  W ostatnich latach wzrosła trafność podejmowanych decyzji w moim gospodarstwie
  2,14% (3)
   
  7,14% (10)
   
  17,86% (25)
   
  47,14% (66)
   
  25,71% (36)
   
  Decyzje podejmowane przeze mnie są oparte na obiektywnych przesłankach (tj. na szczegółowej analizie wiarygodnych informacji)
  2,86% (4)
   
  7,14% (10)
   
  16,43% (23)
   
  49,29% (69)
   
  24,29% (34)
   
 • 12. Skąd pozyskuje Pan/Pani informacje o nowościach w rolnictwie? *

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Z programów telewizyjnych
   
  46,43%
  65
  Z Internetu
   
  89,29%
  125
  Z prasy rolniczej
   
  85,00%
  119
  Od innych rolników
   
  63,57%
  89
  Od zrzeszenia producentów rolnych
   
  7,14%
  10
  Z targów, wystaw rolniczych, wykładów i sympozjów
   
  60,71%
  85
  Od doradców rolniczych
   
  21,43%
  30
  Inne źródło (jakie?)
   
  0,71%
  Wypełnienia: 140
 • 13. Czy posiada Pan/ Pani komputer z podłączeniem do sieci Internet? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  96,43%
  135
  Nie
   
  3,57%
  5
  Wypełnienia: 140
 • 14. Jeśli korzysta Pan/Pani z komputera to w jakim celu? *

  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nie korzystam wcale
   
  2,14%
  3
  Sprawdzanie poczty internetowej (e-mail)
   
  82,86%
  116
  Wypełnianie dokumentów i druków (np. do ARiMR, ARR, itp.)
   
  37,86%
  53
  Przeglądanie stron internetowych, portali społecznościowych i uczestnictwo w forach branżowych
   
  86,43%
  121
  Kalkulacje rolnicze
   
  36,43%
  51
  Programy wspomagające w zarządzaniu gospodarstwem rolnym
   
  17,86%
  25
  Prowadzenie bankowości internetowej
   
  37,14%
  52
  Gry komputerowe
   
  25,71%
  36
  Zakupy internetowe
   
  60,71%
  85
  E-learning (kursy i szkolenia przez Internet)
   
  10,71%
  15
  Inne (jakie?)
   
  1,43%
  Wypełnienia: 140
 • 15. Czy wykorzystuje Pan/Pani w swoim gospodarstwie program komputerowy wspomagający zarządzanie gospodarstwem rolnym czy też system wspomagający decyzję? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  15,00%
  21
  Nie
   
  85,00%
  119
  Wypełnienia: 140
 • 16. Czy w niedalekiej przyszłości zamierza Pan/Pani korzystać z programów wspomagających pracę w gospodarstwie rolniczym czy też systemów wspomagających decyzję? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  30,00%
  42
  Nie wiem
   
  54,29%
  76
  Nie
   
  15,71%
  22
  Wypełnienia: 140
 • 17. Proszę określić w jakim stopniu Pan/Pani zgadza się z poniższymi stwierdzeniami w skali od 1 do 5, gdzie 1 – nie zgadzam się wcale, a 5 – zgadzam się całkowicie.
  Korzystanie z Internetu dla potrzeb gospodarstwa…….
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5
  ulepsza dostępność oraz przepływ informacji dla decydentów
  2,86% (4)
   
  4,29% (6)
   
  17,86% (25)
   
  30,71% (43)
   
  44,29% (62)
   
  umożliwia penetrację nowych rynków
  2,14% (3)
   
  5,00% (7)
   
  14,29% (20)
   
  40,71% (57)
   
  37,86% (53)
   
  pozwala obniżyć koszty zakupu/nabycia dóbr i usług
  2,86% (4)
   
  7,14% (10)
   
  18,57% (26)
   
  32,14% (45)
   
  39,29% (55)
   
  jest kopalnią wiedzy na temat nowości w rolnictwie
  1,43% (2)
   
  1,43% (2)
   
  14,29% (20)
   
  22,86% (32)
   
  60,00% (84)
   
  usprawnia wyszukiwanie kontrahentów
  5,00% (7)
   
  5,71% (8)
   
  22,14% (31)
   
  37,86% (53)
   
  29,29% (41)
   
 • 18. Co według Pani/Pana jest głównym atutem oraz kryterium wyboru specjalistycznego programu komputerowego dla gospodarstwa rolniczego (proszę ocenić w skali od 1 – 5 , gdzie 1 – oznacza najmniej istotne, a 5 – bardzo istotne)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5
  Cena programu i jego dostępność
  0,71% (1)
   
  4,29% (6)
   
  20,71% (29)
   
  22,14% (31)
   
  52,14% (73)
   
  Profil prowadzonej działalności w gospodarstwie
  1,43% (2)
   
  2,14% (3)
   
  18,57% (26)
   
  39,29% (55)
   
  38,57% (54)
   
  Reklama, przedstawiciele dystrybucji, doradcy
  7,14% (10)
   
  19,29% (27)
   
  46,43% (65)
   
  20,71% (29)
   
  6,43% (9)
   
  Sugestie znajomych / sąsiadów
  3,57% (5)
   
  12,14% (17)
   
  39,29% (55)
   
  30,71% (43)
   
  14,29% (20)
   
  Możliwość współpracy z innymi aplikacjami (np. Excel, Internet)
  0,71% (1)
   
  3,57% (5)
   
  22,14% (31)
   
  35,71% (50)
   
  37,86% (53)
   
  Łatwość obsługi oraz przejrzystość programu
  0,71% (1)
   
  1,43% (2)
   
  12,14% (17)
   
  22,86% (32)
   
  62,86% (88)
   
 • 19. W jaki sposób specjalistyczne programy mają wspomagać system planowania
  w rolnictwie (proszę ocenić w skali od 1 – 5 , gdzie 1 – oznacza najmniej istotne, a 5 – bardzo istotne)?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5
  Produkcja roślinna
  0,00% (0)
  3,57% (5)
   
  12,14% (17)
   
  26,43% (37)
   
  57,86% (81)
   
  Produkcja zwierzęca
  3,57% (5)
   
  5,00% (7)
   
  17,14% (24)
   
  20,00% (28)
   
  54,29% (76)
   
  Specjalna platforma rolnicza z niezbędnymi i najnowszymi informacjami do prowadzenia gospodarstwa rolniczego
  2,86% (4)
   
  10,71% (15)
   
  25,71% (36)
   
  34,29% (48)
   
  26,43% (37)
   
  Księgowy
  5,00% (7)
   
  8,57% (12)
   
  21,43% (30)
   
  32,14% (45)
   
  32,86% (46)
   
  Generator wniosków i druków
  5,71% (8)
   
  7,86% (11)
   
  26,43% (37)
   
  25,00% (35)
   
  35,00% (49)
   
 • 20. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  12,14%
  17
  Mężczyzna
   
  87,86%
  123
  Wypełnienia: 140
 • 21. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 25 lat
   
  53,57%
  75
  26 – 35 lat
   
  27,86%
  39
  36 – 45 lat
   
  9,29%
  13
  46 – 55 lat
   
  7,14%
  10
  powyżej 55 lat
   
  2,14%
  3
  Wypełnienia: 140
 • 22. Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Podstawowe
   
  5,00%
  7
  Zawodowe
   
  10,71%
  15
  Średnie
   
  45,71%
  64
  Wyższe
   
  38,57%
  54
  Wypełnienia: 140
 • 23. Jaka jest powierzchnia Pana/Pani gospodarstwa? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1 – 5 ha
   
  7,14%
  10
  6-10 ha
   
  10,00%
  14
  11 - 20 ha
   
  25,71%
  36
  21 - 30 ha
   
  20,71%
  29
  31 - 50 ha
   
  12,86%
  18
  51 - 100 ha
   
  17,14%
  24
  powyżej 100 ha
   
  5,71%
  8
  gospodarstwa wielkoobszarowe (spółka z o.o., gospodarstwa agencyjne)
   
  0,71%
  1
  Wypełnienia: 140
 • 24. Czy Pana/Pani gospodarstwo rolne specjalizuje się / jest wyraźnie ukierunkowane na produkcję: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  roślinną
   
  29,29%
  41
  zwierzęcą
   
  35,00%
  49
  jest wielokierunkowe
   
  35,71%
  50
  Wypełnienia: 140
 • 25. Jaki rodzaj produkcji roślinnej dominuje (ma największe znaczenie ekonomiczne)
  w Pana/Pani gospodarstwie rolnym (proszę zaznaczyć maksymalnie dwie grupy upraw):

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zboża
   
  84,78%
  117
  ziemniaki
   
  16,67%
  23
  buraki cukrowe
   
  1,45%
  2
  rzepak i rzepik
   
  22,46%
  31
  pozostałe przemysłowe
   
  1,45%
  2
  rośliny pastewne
   
  5,80%
  8
  warzywa gruntowe
   
  2,17%
  3
  uprawy pod osłonami
   
  0,72%
  1
  drzewa i krzewy owocowe
   
  2,17%
  3
  trwałe użytki zielone
   
  26,09%
  36
  kukurydza
   
  16,67%
  inne (jaka?)
   
  1,45%
  brak produkcji roślinnej
   
  0,72%
  1
  Wypełnienia: 138
 • 26. Jaki rodzaj produkcji zwierzęcej dominuje (ma największe znaczenie ekonomiczne)
  w Pana/Pani gospodarstwie rolnym (proszę zaznaczyć maksymalnie dwa rodzaje produkcji):

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bydło rzeźne
   
  34,11%
  44
  bydło mleczne
   
  38,76%
  50
  trzoda chlewna
   
  34,88%
  45
  drób - brojlery
   
  3,10%
  4
  drób nieśny
   
  7,75%
  10
  owce
   
  2,33%
  3
  konie
   
  3,88%
  5
  inny (jaka?)
   
  4,65%
  brak produkcji zwierzęcej
   
  16,28%
  21
  Wypełnienia: 129
 • 27. Województwo

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  dolnośląskie
   
  5,84%
  8
  kujawsko-pomorskie
   
  5,84%
  8
  lubelskie
   
  11,68%
  16
  lubuskie
   
  1,46%
  2
  łódzkie
   
  8,76%
  12
  małopolskie
   
  3,65%
  5
  mazowieckie
   
  23,36%
  32
  opolskie
   
  2,19%
  3
  podkarpackie
   
  3,65%
  5
  podlaskie
   
  4,38%
  6
  pomorskie
   
  5,11%
  7
  śląskie
   
  2,92%
  4
  świętokrzyskie
   
  1,46%
  2
  warmińsko-mazurskie
   
  3,65%
  5
  wielkopolskie
   
  11,68%
  16
  zachodniopomorskie
   
  4,38%
  6
  Wypełnienia: 137
 • 2 strona

Komentarze
 • Heykum 22/03/2013 godz. 11:17
  Pierwsze zaskoczenie to wykształcenie rolników. A mowią ze rolnictwem to zajmuja sie same głaby bez szkoły :)
 • chłop z kujaw 22/03/2013 godz. 16:43
  Heykum nic bardziej mylnego. To tylko poprzedni ustrój był bardzo opiekuńczy wobec rolnictwa. Obecnie rolnictwo to bardzo wyspecjalizowana i trudna gałąź produkcji, gdzie biurokracja stoi na wysokim poziomie i rolnik bez wykształcenia w ogóle sobie z nią nie radzi.
 • Zenek 23/03/2013 godz. 09:46
  A ja tam ide założe filcaki i do łobory się obrządzać
 • 23/03/2013 godz. 15:24
  uove
 • arszczecin 28/03/2013 godz. 00:34
  Heykum, taki obraz jest przekazywany przez media i władców. głupie , oczekujący darmochy, chłopy. spójrz na jakikolwiek art w internecie i jego komentarze. nie chce nikogo urazić porównaniem, ale jak porównać rolnika do pracownika fabryki, do fryzjera, konduktora? oni wykonują ściśle określone czynności, rolnik w czasie swojej pracy musi być ekonomistą, pracownikiem fizycznym, prawnikiem, urzędnikiem, zootechnikiem, weterynarzem, spawaczem, inseminatorem, ogrodnikiem,agronomem, murarzem, stolarzem, etc. co do pytań. na niektóre nie było właściwej odpowiedzi. pozd

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online