Wyniki ankiety: Ankieta do mieszkańców dotycząca rewitalizacji w mieście Piastów

 • 1 strona

 • Szanowni Państwo!

  Miasto Piastów przystępuje do przygotowania programu rewitalizacji*, rozpoczynając od opracowania diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego** i obszaru rewitalizacji***. W tym procesie szczególny powinien być udział interesariuszy (czyli wszystkich zainteresowanych). Dlatego też przygotowano ankietę, aby poznać Państwa opinie na temat barier rozwojowych miasta Piastów. Uzyskane do Państwa informacje będą stanowiły uzupełnienie analiz eksperckich i zostaną wykorzystane do opracowania diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

  Ankieta składa się z 13-14 pytań (wraz z metryczką), w których pytamy szczegółowo o bariery (negatywne zjawiska) społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne, występujące na terenie miasta Piastów. Ankieta jest anonimowa, nie będzie upubliczniona, posłuży tylko do przygotowania zbiorczych zestawień wyników, które umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań na rzecz pozyskania funduszy na jego realizację.

  Mamy nadzieję, iż przy Państwa udziale uda się zaplanować i wprowadzić działania w celu aktywizacji społecznej zdegradowanych obszarów miasta Piastów, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców.

  Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety.


  * Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

  ** Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, 
  przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.

  *** Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
 • 2 strona

 • 1. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli dotyczącej SPOŁECZNYCH barier rozwojowych w mieście Piastów – prosimy o zaznaczenie kolumn, w których występuje stwierdzenie, z którym Państwo się zgadzacie. *

  Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju, które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź zdecydowanie występuje raczej występuje raczej nie występuje zdecydowanie nie występuje nie wiem
  bezrobocie
  14,50% (29)
   
  42,50% (85)
   
  24,50% (49)
   
  2,00% (4)
   
  16,50% (33)
   
  ubóstwo
  21,00% (42)
   
  46,50% (93)
   
  21,00% (42)
   
  4,00% (8)
   
  7,50% (15)
   
  bezdomność
  10,00% (20)
   
  36,50% (73)
   
  32,00% (64)
   
  9,50% (19)
   
  12,00% (24)
   
  przestępczość
  16,00% (32)
   
  49,00% (98)
   
  27,00% (54)
   
  1,00% (2)
   
  7,00% (14)
   
  przestępczość młodocianych
  24,00% (48)
   
  42,00% (84)
   
  21,50% (43)
   
  0,50% (1)
   
  12,00% (24)
   
  chuligaństwo i wandalizm
  43,00% (86)
   
  38,50% (77)
   
  13,00% (26)
   
  1,00% (2)
   
  4,50% (9)
   
  patologie społeczne
  31,00% (62)
   
  47,50% (95)
   
  10,50% (21)
   
  2,50% (5)
   
  8,50% (17)
   
  niski poziom edukacji
  10,50% (21)
   
  30,00% (60)
   
  37,00% (74)
   
  10,00% (20)
   
  12,50% (25)
   
  emigracja młodych
  25,50% (51)
   
  37,00% (74)
   
  21,00% (42)
   
  2,00% (4)
   
  14,50% (29)
   
  słaba partycypacja społeczna – niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
  44,00% (88)
   
  41,50% (83)
   
  7,50% (15)
   
  0,50% (1)
   
  6,50% (13)
   
  brak aktywnych organizacji pozarządowych integrujących mieszkańców
  41,00% (82)
   
  34,50% (69)
   
  14,00% (28)
   
  3,00% (6)
   
  7,50% (15)
   
  słaba integracja społeczności lokalnej
  44,00% (88)
   
  40,00% (80)
   
  10,00% (20)
   
  0,50% (1)
   
  5,50% (11)
   
  niskie poczucie tożsamości lokalnej (brak identyfikacji z miastem)
  48,50% (97)
   
  36,50% (73)
   
  12,00% (24)
   
  1,00% (2)
   
  2,00% (4)
   
  niski kapitał społeczny objawiający się brakiem zaufania mieszkańców do władz i organizacji społecznych
  39,50% (79)
   
  39,50% (79)
   
  9,50% (19)
   
  1,00% (2)
   
  10,50% (21)
   
  duże rozwarstwienie społeczne
  20,50% (41)
   
  38,00% (76)
   
  29,50% (59)
   
  0,50% (1)
   
  11,50% (23)
   
  niekorzystne zmiany w liczbie ludności (nadmierny napływ ludności oraz zbyt duża gęstość zaludnienia)
  30,50% (61)
   
  28,50% (57)
   
  24,00% (48)
   
  7,50% (15)
   
  9,50% (19)
   
  pogarszająca się struktura demograficzna – starzenie się ludności
  23,00% (46)
   
  36,00% (72)
   
  23,50% (47)
   
  3,50% (7)
   
  14,00% (28)
   
  niskie poczucie bezpieczeństwa
  16,00% (32)
   
  31,50% (63)
   
  38,50% (77)
   
  7,50% (15)
   
  6,50% (13)
   
  wysoki odsetek osób objętych pomocą społeczną
  10,50% (21)
   
  26,50% (53)
   
  15,00% (30)
   
  4,00% (8)
   
  44,00% (88)
   
  duży odsetek niezameldowanych mieszkańców
  18,00% (36)
   
  30,50% (61)
   
  9,50% (19)
   
  2,50% (5)
   
  39,50% (79)
   
 • 3 strona

 • 2. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli dotyczącej GOSPODARCZYCH barier rozwojowych – prosimy o zaznaczenie kolumn, w których występuje stwierdzenie, z którym Państwo się zgadzacie. *

  Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju, które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź zdecydowanie występuje raczej występuje raczej nie występuje zdecydowanie nie występuje nie wiem
  niski poziom przedsiębiorczości
  27,00% (54)
   
  44,50% (89)
   
  18,00% (36)
   
  0,00% (0)
  10,50% (21)
   
  niski poziom innowacyjności
  44,00% (88)
   
  41,00% (82)
   
  8,00% (16)
   
  0,00% (0)
  7,00% (14)
   
  słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw
  22,50% (45)
   
  47,50% (95)
   
  10,00% (20)
   
  0,50% (1)
   
  19,50% (39)
   
  brak miejsc pracy w mieście
  41,50% (83)
   
  40,00% (80)
   
  4,50% (9)
   
  2,00% (4)
   
  12,00% (24)
   
  brak terenów inwestycyjnych
  48,00% (96)
   
  27,00% (54)
   
  6,00% (12)
   
  2,50% (5)
   
  16,50% (33)
   
  brak zainteresowania inwestorów miastem
  46,00% (92)
   
  28,50% (57)
   
  10,50% (21)
   
  2,00% (4)
   
  13,00% (26)
   
  słaba oferta inwestycyjna
  44,00% (88)
   
  31,00% (62)
   
  5,50% (11)
   
  1,00% (2)
   
  18,50% (37)
   
  słabość lokalnych rynków wobec dominacji aglomeracji Warszawy
  54,00% (108)
   
  30,50% (61)
   
  5,00% (10)
   
  1,00% (2)
   
  9,50% (19)
   
  trudność w pozyskaniu środków pomocowych UE
  39,00% (78)
   
  21,00% (42)
   
  5,50% (11)
   
  1,50% (3)
   
  33,00% (66)
   
  niska jakość marketingu terytorialnego
  49,50% (99)
   
  30,50% (61)
   
  3,50% (7)
   
  2,00% (4)
   
  14,50% (29)
   
  brak komplementarności pomiędzy dokumentami z zakresu zarządzania rozwojem miasta
  26,00% (52)
   
  21,50% (43)
   
  6,00% (12)
   
  1,00% (2)
   
  45,50% (91)
   
  zmiany dochodów samorządów lokalnych (ich obniżenie i niepewność)
  16,00% (32)
   
  23,00% (46)
   
  11,00% (22)
   
  3,50% (7)
   
  46,50% (93)
   
  niewielka liczba małych i średnich przedsiębiorstw
  22,00% (44)
   
  34,00% (68)
   
  23,00% (46)
   
  3,00% (6)
   
  18,00% (36)
   
  słaby rozwój handlu i usług
  32,00% (64)
   
  40,00% (80)
   
  18,50% (37)
   
  1,50% (3)
   
  8,00% (16)
   
 • 4 strona

 • 3. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli dotyczącej ŚRODOWISKOWYCH barier rozwojowych – prosimy o zaznaczenie kolumn, w których występuje stwierdzenie, z którym Państwo się zgadzacie. *

  Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju, które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź zdecydowanie występuje raczej występuje raczej nie występuje zdecydowanie nie występuje nie wiem
  nadmierne zanieczyszczenie środowiska, w tym powietrza
  56,50% (113)
   
  29,00% (58)
   
  12,50% (25)
   
  1,00% (2)
   
  1,00% (2)
   
  obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska (azbest)
  19,00% (38)
   
  29,50% (59)
   
  27,50% (55)
   
  5,00% (10)
   
  19,00% (38)
   
  słabe warunki dla lokalizacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
  35,00% (70)
   
  36,00% (72)
   
  8,00% (16)
   
  3,00% (6)
   
  18,00% (36)
   
  niedostateczna świadomość i kultura ekologiczna społeczności
  53,00% (106)
   
  37,00% (74)
   
  6,50% (13)
   
  0,50% (1)
   
  3,00% (6)
   
  słaba egzekucja przepisów chroniących środowisko, częste naruszanie tych przepisów (np. spalanie odpadów)
  60,00% (120)
   
  29,00% (58)
   
  5,00% (10)
   
  2,00% (4)
   
  4,00% (8)
   
  niedostateczne finansowanie inwestycji prośrodowiskowych
  39,50% (79)
   
  32,00% (64)
   
  4,00% (8)
   
  1,50% (3)
   
  23,00% (46)
   
  zbytnie rozdrobnienie działek budowalnych
  21,50% (43)
   
  21,50% (43)
   
  19,50% (39)
   
  8,50% (17)
   
  29,00% (58)
   
  nadmierny ruch drogowy, w tym ciężarowy
  30,00% (60)
   
  29,00% (58)
   
  31,00% (62)
   
  7,00% (14)
   
  3,00% (6)
   
  dzikie wysypiska
  20,50% (41)
   
  26,00% (52)
   
  37,50% (75)
   
  8,50% (17)
   
  7,50% (15)
   
  występowanie obszarów zielonych (ciągi przyrodnicze rzek) ograniczających możliwości rozwoju miasta
  5,00% (10)
   
  5,00% (10)
   
  32,00% (64)
   
  50,50% (101)
   
  7,50% (15)
   
 • 5 strona

 • 4. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli dotyczącej PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNYCH barier rozwojowych – prosimy o zaznaczenie kolumn, w których występuje stwierdzenie, z którym Państwo się zgadzacie. *

  Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju, które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź zdecydowanie występuje raczej występuje raczej nie występuje zdecydowanie nie występuje nie wiem
  usługi infrastruktury publicznej (ich jakość) nie nadążają za dynamicznym rozwojem lokalnym
  38,50% (77)
   
  35,50% (71)
   
  14,00% (28)
   
  2,00% (4)
   
  10,00% (20)
   
  niewielka powierzchnia miasta generująca zbyt dużą gęstość zaludnienia
  50,00% (100)
   
  26,50% (53)
   
  13,50% (27)
   
  3,50% (7)
   
  6,50% (13)
   
  niedobór lub niska jakość terenów publicznych (np. rekreacyjnych i spacerowych terenów zielonych, placów, placów zabaw, ciągów pieszych)
  83,50% (167)
   
  13,50% (27)
   
  2,00% (4)
   
  1,00% (2)
   
  0,00% (0)
  niewystarczająco rozwinięta infrastruktura techniczna lub jej zły stan – drogi i otoczenie drogowe
  68,50% (137)
   
  26,50% (53)
   
  5,00% (10)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną lub jej zły stan – wodociągi
  28,50% (57)
   
  21,50% (43)
   
  26,00% (52)
   
  5,50% (11)
   
  18,50% (37)
   
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną lub jej zły stan – kanalizacja
  27,00% (54)
   
  25,50% (51)
   
  22,50% (45)
   
  5,50% (11)
   
  19,50% (39)
   
  braki w systemie kanalizacji deszczowej
  39,00% (78)
   
  29,00% (58)
   
  13,00% (26)
   
  3,00% (6)
   
  16,00% (32)
   
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną lub jej zły stan – sieć gazowa
  10,00% (20)
   
  15,00% (30)
   
  29,50% (59)
   
  11,50% (23)
   
  34,00% (68)
   
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną lub jej zły stan – internet, w tym szerokopasmowy
  32,50% (65)
   
  26,50% (53)
   
  25,50% (51)
   
  9,00% (18)
   
  6,50% (13)
   
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – żłobki
  49,50% (99)
   
  21,00% (42)
   
  9,50% (19)
   
  4,00% (8)
   
  16,00% (32)
   
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan –przedszkola
  40,50% (81)
   
  27,00% (54)
   
  15,50% (31)
   
  4,00% (8)
   
  13,00% (26)
   
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – szkoły
  26,00% (52)
   
  24,00% (48)
   
  31,50% (63)
   
  9,50% (19)
   
  9,00% (18)
   
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – przychodnie
  41,50% (83)
   
  31,00% (62)
   
  19,50% (39)
   
  5,00% (10)
   
  3,00% (6)
   
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – domy pomocy społecznej
  34,50% (69)
   
  17,00% (34)
   
  8,50% (17)
   
  7,00% (14)
   
  33,00% (66)
   
  brak obiektów przygotowanych pod działalność świetlic młodzieżowych i dziecięcych
  37,00% (74)
   
  31,00% (62)
   
  12,00% (24)
   
  5,50% (11)
   
  14,50% (29)
   
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – obiekty kulturalne
  50,00% (100)
   
  30,00% (60)
   
  14,50% (29)
   
  3,50% (7)
   
  2,00% (4)
   
  niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną lub jej zły stan – obiekty sportowe (np. boiska, hale sportowe)
  39,50% (79)
   
  30,00% (60)
   
  22,50% (45)
   
  6,00% (12)
   
  2,00% (4)
   
  niedostateczna liczba ogólnie dostępnych miejsc parkingowych
  45,50% (91)
   
  29,00% (58)
   
  19,00% (38)
   
  3,00% (6)
   
  3,50% (7)
   
  niewystarczająca sieć ścieżek rowerowych
  78,00% (156)
   
  14,50% (29)
   
  4,50% (9)
   
  2,50% (5)
   
  0,50% (1)
   
  niewystarczająca aktywność i oferta ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych
  62,00% (124)
   
  23,00% (46)
   
  8,50% (17)
   
  4,00% (8)
   
  2,50% (5)
   
  niewystarczająca skuteczność i sprawność administracji publicznej
  46,00% (92)
   
  25,50% (51)
   
  11,50% (23)
   
  3,00% (6)
   
  14,00% (28)
   
  przeciążenie dróg ponadlokalnych
  37,00% (74)
   
  24,50% (49)
   
  20,50% (41)
   
  3,50% (7)
   
  14,50% (29)
   
  lokalizowanie działalności gospodarczej na terenach intensywnej zabudowy mieszkaniowej
  24,00% (48)
   
  27,00% (54)
   
  20,50% (41)
   
  5,50% (11)
   
  23,00% (46)
   
  nieuregulowane stosunki własnościowe działek
  16,00% (32)
   
  20,00% (40)
   
  11,50% (23)
   
  1,00% (2)
   
  51,50% (103)
   
 • 6 strona

 • 5. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli dotyczącej TECHNICZNYCH barier rozwojowych – prosimy o zaznaczenie kolumn, w których występuje stwierdzenie, z którym Państwo się zgadzacie. *

  Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju, które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź zdecydowanie występuje raczej występuje raczej nie występuje zdecydowanie nie występuje nie wiem
  degradacja stanu technicznego obiektów mieszkaniowych
  28,50% (57)
   
  39,00% (78)
   
  14,00% (28)
   
  1,00% (2)
   
  17,50% (35)
   
  degradacja stanu technicznego innych obiektów budowlanych np. użyteczności publicznej
  30,50% (61)
   
  43,00% (86)
   
  15,50% (31)
   
  1,50% (3)
   
  9,50% (19)
   
  ułomny system drogowy (wadliwe parametry techniczne dróg, placów, ulic)
  48,00% (96)
   
  33,00% (66)
   
  11,50% (23)
   
  0,50% (1)
   
  7,00% (14)
   
  zły stan chodników i oświetlenia ulicznego
  57,50% (115)
   
  34,00% (68)
   
  8,00% (16)
   
  0,00% (0)
  0,50% (1)
   
  niewystarczające zasoby mieszkaniowe lub niski ich standard
  32,00% (64)
   
  29,00% (58)
   
  13,50% (27)
   
  4,00% (8)
   
  21,50% (43)
   
  brak mieszkań komunalnych (lub ich niewystarczająca liczba)
  33,50% (67)
   
  20,00% (40)
   
  6,50% (13)
   
  8,00% (16)
   
  32,00% (64)
   
  brak mieszkań socjalnych (lub ich niewystarczająca liczba)
  34,50% (69)
   
  18,50% (37)
   
  5,00% (10)
   
  8,00% (16)
   
  34,00% (68)
   
 • 7 strona

 • 6. Jak ocenia Pani/Pan poziom życia w mieście Piastów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Skala lewa Średnia pozycja suwaka Skala prawa Średnia wartość (1-10)
  zły
  doskonały
  Wypełnienia: 200
 • 7. Proszę podać jak długo mieszka Pani/Pan w mieście Piastów *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poniżej roku
   
  1,00%
  2
  1-5 lat
   
  11,00%
  22
  6-10 lat
   
  13,00%
  26
  powyżej 10 lat
   
  72,00%
  144
  nie mieszkam na terenie miasta, ale tu pracuję
   
  3,00%
  6
  Wypełnienia: 200
 • 8. Którą część miasta Piastów (ulica/osiedle) Pani/Pan zamieszkuje? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Żbikowska
   
  2,50%
  5
  Harcerska
   
  2,00%
  4
  Wysockiego
   
  2,00%
  4
  Skorupki
   
  2,00%
  4
  Ogińskiego
   
  1,50%
  3
  Sienkiewicza
   
  1,50%
  3
  Piasta
   
  1,50%
  3
  północ
   
  1,50%
  3
  żbikowska
   
  1,00%
  2
  Wybickiego
   
  1,00%
  2
  Dąbrowskiego
   
  1,00%
  2
  skorupki
   
  1,00%
  2
  Żółkiewskiego
   
  1,00%
  2
  Aleja Wojska Polskiego
   
  1,00%
  2
  Godebskiego
   
  1,00%
  2
  Kołłątaja
   
  1,00%
  2
  Reja
   
  1,00%
  2
  Wyspiańskiego
   
  1,00%
  2
  Al.wojska polskiego
   
  1,00%
  2
  Piłsudskiego
   
  1,00%
  2
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 200
 • 8 strona

 • 9. Na jakim obszarze w mieście Piastów występuje Pani/Pana zdaniem koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych/środowiskowych/przestrzenno-funkcjonalnych/technicznych (proszę podać nazwę ulicy lub osiedla, można wskazać kilka obszarów): *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie wiem
   
  2,00%
  4
  Nie wiem
   
  1,50%
  3
  -
   
  1,00%
  2
  Wysockiego
   
  1,00%
  2
  W całym Piastowie
   
  1,00%
  2
  Cały Piastów
   
  1,00%
  2
  północna część miasta
   
  1,00%
  2
  .
   
  1,00%
  2
  Bema
   
  1,00%
  2
  Ogińskiego
   
  1,00%
  2
  Harcerska
   
  1,00%
  2
  ul. Lwowska, Al. Krakowska, Popiełuszki,
   
  0,50%
  1
  Tereny wokół gimnazjum nr 2 Blokowiska
   
  0,50%
  1
  P.Wysockiego i okolice- o innych nie wiem
   
  0,50%
  1
  Osiedle Harcerska
   
  0,50%
  1
  osiedla pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Wysockiego, boisko i przyległe tereny przy ul. Sowińskiego
   
  0,50%
  1
  ul.Warszawska , Al.Krakowska, ul.Lwowska, ul.Popiełuszki
   
  0,50%
  1
  Ogólnie miasto wygląda na zaniedbane. Bardzo zły stan techniczny dróg!!!! Tylko główne drogi (zapewne nie gminne) są dość dobre, a zdecydowana większość jest fatalna. W rejonie ulic Asnyka, Słowackiego, Niecała nawierzchnie są fatalne. Zapewne w północnej części też jest podobnie. Jak na to wszystko mogą patrzeć radni miasta, którzy podobno zasiadaja już od kilku kadencji "stołki"? Mnóstwo jest działek lub starych zapuszczonych budynków, które straszą swoim wyglądem i są źródłem wylęgania gryzoni. Brak miejsc rozrywki dla dzieci i młodzieży - typu skatepark, place zabaw.
   
  0,50%
  1
  Dworcowa od wysokości poczty w stronę Reguł; Mickiewicza, Słowackiego,
   
  0,50%
  1
  B.dużo pijanych osób przy Biedronce!! oraz przy sklepie "ALKOHOLE 24h"!!!! Bloki ciągnące sie od ul. Skorupki na północ przez ul. Dąbrowskiego, Łukasińskiego, aż do końca Woj. Polskiego
   
  0,50%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 200
 • 9 strona

 • 10. Jaka jest Pani/Pana płeć? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  66,50%
  133
  mężczyzna
   
  33,50%
  67
  Wypełnienia: 200
 • 11. W jakim jest Pani/Pan wieku? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poniżej 18 lat
   
  5,50%
  11
  18-24 lata
   
  14,00%
  28
  25-44 lata
   
  65,50%
  131
  45-64 lata
   
  14,00%
  28
  65 i więcej lat
   
  1,00%
  2
  Wypełnienia: 200
 • 12. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe
   
  0,50%
  1
  gimnazjalne
   
  6,00%
  12
  zasadnicze zawodowe
   
  1,00%
  2
  średnie
   
  27,00%
  54
  wyższe
   
  65,50%
  131
  Wypełnienia: 200
 • 13. Proszę zaznaczyć Pani/Pana aktywność zawodową: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  uczeń/student
   
  18,00%
  36
  osoba pracująca
   
  69,00%
  138
  osoba bezrobotna
   
  1,50%
  3
  przedsiębiorca
   
  8,50%
  17
  emeryt/rencista
   
  3,00%
  6
  Wypełnienia: 200
 • 10 strona

 • 14. Typ instytucji, jaką Pani/Pan reprezentuje: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Urząd Miasta
   
  7,25%
  10
  jednostka organizacyjna miasta, jaka?
   
  0,72%
  organizacja pozarządowa
   
  17,39%
  24
  placówka edukacyjna
   
  7,97%
  11
  inny, jaki?
   
  66,67%
  Wypełnienia: 138
Komentarze
 • -- 23/06/2016 godz. 13:03
  Za duża rozdzielczość
 • ktoś powiedział 23/06/2016 godz. 13:04
  już dodałam
 • ktoś powiedział 23/06/2016 godz. 13:05
  nie mogę zakończyć ankiety
 • MIESZKANIEC 23/06/2016 godz. 19:22
  OSTATNIA STRONA JEST BEZ SENSU, DLA MIESZKAŃCÓW A PYTANIE DLA URZEDNIKOW
 • Kasia 26/06/2016 godz. 16:58
  dalej Piastów to sypialnia Warszawy urzędnicy próbują ruszyć tę ludność ale na próżno
 • ewa 26/06/2016 godz. 17:05
  bez uwag
 • jaga 26/06/2016 godz. 18:07
  Jestem ciekawa czy rzeczywiście ktoś posłucha woli ankietowanych ?
 • Mieszkanka 26/06/2016 godz. 18:25
  Brak dodatkowego pytania opisowego,w którym można zaznaczyć co chciałoby się zmienić.
 • adia 26/06/2016 godz. 22:29
  Oby w miescie cos sie zmienilo na lepsze
 • Gabriela 27/06/2016 godz. 00:43
  zdecydowanie złym pomysłem jest umieszczenie tylko jednego pytania opisowego łączącego w sobie tak szeroki zakres problematyki.
  co więcej dużym minusem jest brak możliwości wglądu w poprzednie strony ankiety.
 • Piotr 27/06/2016 godz. 08:34
  Bardzo bym chciał veturilo w Piastowie
 • grzyb 27/06/2016 godz. 09:23
  Miejmy nadzieję, że coś wyniknie z tej ankiety. Może władze miasta wreszcie zwrócą uwagę na zanieczyszczenie powietrza w Piastowie, które jest na poziomie miast Śląska... Może basen? Może Veturilo? Więcej ścieżek rowerowych. Warto by było zrobić ścieżkę wzdłuż Warszawskiej do Ursusa.
 • g.p. 27/06/2016 godz. 11:02
  Konieczny jest teren rekreacyjny , w Piastowie nie ma nawet parku gdzie można wyjść na spacer , bo te ktore są przechodzi sie w 2 minuty
 • Marzena 27/06/2016 godz. 12:07
  Pomysły - za mało miejsca by je opisać, a chciałoby się więcej ścieżek rowerowych, bezpiecznych i połączonych ze ścieżkami z okolicznych miast, kręgielnia, basen, targowisko całotygodniowe, rewitalizacja starych straszących budynków i hal... ????
 • Ania 27/06/2016 godz. 21:49
  Skatepark
  Basen
  Kręgielnia
  Ścieżki rowerowe.

  Żyjemy w Piastowie usypialni stolicy który nic nie oferuje. Płacimy podatki i na nic nie mamy wpływu. To miasto dla pracujących i starych ludzi. Dla młodzieży nie ma miejsca.
 • Mirek 28/06/2016 godz. 08:20
  Ta ankieta w zasadzie nie pozwala mieszkańcom na zgłaszanie pomysłów, a jest tylko oceną stanu miasta w oczach mieszkańców (i to też bardzo ogólną). Wszystkim, którym zależy na rozwoju Piastowa proponuję, by wysyłać swoje propozycje na architektura@piastow.pl - czy władze miasta coś z tym zrobią, to już inna sprawa, ale przynajmniej nikt nie zarzuci nam, mieszkańcom, że się nie angażujemy :-)
 • Agata 28/06/2016 godz. 12:52
  ostatnie pytanie bezzasadne, reprezentujemy miasto jako jego mieszkańcy!!!
 • Monias9j6kę 28/06/2016 godz. 15:24
  Wybudujcie fontanny lub miejsca gdzie można się schłodzić i odpocząć !!!!!!!!!!!!!!!!!
 • ktoś powiedział 29/06/2016 godz. 08:25
  :-)
 • mieszkaniec 04/07/2016 godz. 09:45
  Ostatnie pytanie beznadziejne - chyba jesteśmy mieszkańcami przede wszystkim. Brak basenu, kręgielni, placu zabaw, ścieżek rowerowych, parku......
 • piastowiak 06/07/2016 godz. 09:00
  Zdecydowane ZA MAŁO możliwości uzyskania opinii mieszkańców Piastowa, gdy ankietę wyposaża się TYLKO w JEDNO pytanie opisowe. Słabo.
 • mama 06/07/2016 godz. 12:24
  PIASTÓW - to sypialnia w której nie ma miejsca dla młodzieży. Brak ścieżek rowerowych, młodzież nie ma gdzie posiedzieć. Nowe bloki ogrodzone jak więzienia. Brak placów zabaw. Drogi dziurawe w okolicy ul.Piasta leżą od lat płyty nie do przejścia podczas deszczu - brak chodnika. W szkołach tłok. Gmina sprzedaje działki pod budowę bez wytycznych dla deweloperów. Brak miejsc parkingowych ciasne osiedla,dzieci nie mają miejsca na zabawę.Jedyne miejsce spotkań mieszkańców to targ.
 • mieszkaniec 06/07/2016 godz. 13:23
  Obszar skazony halasem lotniczym. Walka z tym problemem powinna być priorytetem. Inaczej inne działania nie maja sensu.
 • mieszkaniec 11/07/2016 godz. 11:37
  W Piastowie od jakiegoś czasu nie dzieje się nic poza tym, że na każdym wolnym gruncie przybywa bloków. Nie ma zieleni, nie ma miejsca dla dzieci, nie ma żłobka, odpowiedniej ilości miejsc w szkołach nie ma nic.W rejonie ulicy wybickiego traugutta i kościuszki dzieci Full a żadnego miejsca zabaw dla nich. Zero zainteresowania Pana Burmistrza mieszkańcami.Przykre ale prawdziwe.
 • Waldek 11/07/2016 godz. 21:19
  W miejscu na basen powstała rezydencja warszawska. Mnie drażni "oszołomskie" parkowanie Lwowska, Hallera, Krakowska, 11 Listopada.....A milicjanci zadowoleni z siebie.
  A jak na wpr opiszą to się władza obraża. Pozdrowienia dla władzy, może kiedyś wyjdzie w miasto
 • Asia 12/07/2016 godz. 10:46
  Zbyt mało pytań opisowy, ostatnie pytanie od czapy. Wątpię aby taka forma ankiety mogła komukolwiek cokolwiek wyjaśnić/ ruszyć. Ciekawa jestem co się dzieje z pieniędzmi z naszych podatków bo jakoś nie widzę aby się coś działo w naszym mieście a szkoda...
 • Asia 12/07/2016 godz. 10:46
  Zbyt mało pytań opisowy, ostatnie pytanie od czapy. Wątpię aby taka forma ankiety mogła komukolwiek cokolwiek wyjaśnić/ ruszyć. Ciekawa jestem co się dzieje z pieniędzmi z naszych podatków bo jakoś nie widzę aby się coś działo w naszym mieście a szkoda...
 • anonim 14/07/2016 godz. 07:18
  Brak miejsc, umożliwiającym młodzieży spędzenie wolnego czasu, placów zabaw, ścieżek rowerowych, parków - ogólnie sypialnia. Zły, a nawet bardzo zły stan ulic, chodników, odwodnienia. Biały Pałac - tak, chyba zwał się budynek, a obecnie gruzy - jego piękno pozostaje w historii miasta, a szkoda byłoby czym się chwalić.
 • gosc 21/07/2016 godz. 15:01
  Problemem jest głównie hałas - samoloty, autostrada i lokalny ruch.
 • samiec alfa 22/07/2016 godz. 08:55
  Rewitalizacji wymaga grupa alkoholików okupująca ławki koło dworca naprzeciw cukierni. Przyjeżdża turysta i od razu po wyjściu z tunelu widzi cały ten piastowski klimat ... a po drugie podpisuję się pod problemem hałasu - od samolotów i transportu samochodowego
 • ktoś powiedział 24/07/2016 godz. 09:42
  Brak sciezek rowerowych przy glównych ulicach miasta, przestarzale szkoly-wyposazenie, brak oferty zajec dodatkowych i mozliwosci spedzania czasu w miescie, brak terenow zielonych,spacerowych, stan drog i chodnikow.
 • Mieszkaniec 19/12/2016 godz. 08:48
  Szkoda, że dopiero teraz zobaczyłem tę ankietę. Dużo by można pisać o Piastowie. Miasto zaniedbane, nawierzchnie ulic - jedne z najgorszych w kraju, patologia goni patologię, brud na ulicach/chodnikach ( głównie przez właścicieli psów). Miasto jest sypialnią i miejscem osiedlania się ludzi z całej Polski. Niestety to niesie za sobą zachowania patologiczne: czują się anonimowi, mają z reguły bardzo niską kulturę osobistą, są aroganccy i agresywni.... itd. Mieszkając tu "od zawsze" mogę obserwować te wszystkie zmiany...

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online