Wyniki ankiety: Ankieta dla osób niepełnosprawnych

 • Proszę Państwa, zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety, która będzie wykorzystana w badaniach potrzebnych do napisania pracy magisterskiej, dotyczącej aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Ankieta jest anonimowa i ma charakter czysto badawczy. Składa się z pytań testowych (prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem) z możliwością udzielenia indywidualnej odpowiedzi nie zawartej w podpunktach. Z góry dziękuję za poświęcony czas i współpracę.
 • 1. W jaki sposób najczęściej spędza Pan/Pani czas wolny? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  spokojny wypoczynek, spacery
   
  52,63%
  60
  spotkania towarzyskie
   
  43,86%
  50
  aktywnie (np. sport, rekreacja, aktywność ruchowa)
   
  17,54%
  20
  oglądanie TV, bierny relaks
   
  42,11%
  48
  zajęcia hobbystyczne (np. wędkowanie, zbieranie znaczków)
   
  12,28%
  14
  nauka (np. kurs językowy)
   
  12,28%
  14
  zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne
   
  20,18%
  23
  udział w wydarzeniach sportowych i kulturalnych
   
  22,81%
  26
  udział w wydarzeniach religijnych
   
  10,53%
  12
  uprawa własnego ogródka
   
  13,16%
  15
  inne, jakie?
   
  6,14%
  Wypełnienia: 114
 • 2. Jaką rolę turystyka odgrywa w Pana/Pani życiu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  żadnej- nie czuję potrzeby podróżowania, nie lubię podróżować
   
  6,14%
  7
  małą - wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania raz na jakiś czas ( np. święta, dni wolne od pracy itd.)
   
  30,70%
  35
  ważną- lubię podróżować, lecz nie zawsze mam ku temu okazję lub ograniczają mnie różne bariery
   
  57,02%
  65
  bardzo ważną- turystyka jest moją pasją
   
  6,14%
  7
  Wypełnienia: 114
 • 3. Jak dużą przeszkodę w uprawianiu turystyki stanowi Pana/Pani niepełnosprawność? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  największą - ze względu na stan zdrowia bardzo rzadko podróżuję lub w ogóle
   
  18,42%
  21
  średnią - jest powodem, który utrudnia moje podróżowanie
   
  71,93%
  82
  żadną - nie przeszkadza mi w uprawianiu turystyki
   
  9,65%
  11
  Wypełnienia: 114
 • 4. Jakie są główne bariery utrudniające Panu/Pani uprawianie turystyki? (proszę wybrać 3 najważniejsze bariery). *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  niskie dochody
   
  71,93%
  82
  moje podejście do otaczającej mnie rzeczywistości
   
  6,14%
  7
  sposób myślenia społeczeństwa i ich podejście do osób niepełnosprawnych
   
  11,40%
  13
  niedostosowana infrastruktura turystyczna do potrzeb niepełnosprawnych
   
  32,46%
  37
  brak wsparcia ze strony najbliższych
   
  7,89%
  9
  brak wsparcia ze strony społeczeństwa
   
  8,77%
  10
  brak wykwalifikowanej kadry, obsługującej wyjazdy turystyczne
   
  16,67%
  19
  brak odpowiedniej oferty turystycznej dla osób niepełnosprawnych
   
  22,81%
  26
  brak czasu wolnego
   
  19,30%
  22
  niechęć do opuszczania domu
   
  7,02%
  8
  zbyt wysokie koszty wyjazdu
   
  53,51%
  61
  brak sprzętu turystycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
   
  15,79%
  18
  niedostateczna informacja o potrzebach turystycznych ludzi niepełnosprawnych
   
  10,53%
  12
  niedostateczna informacja o produkcie turystycznym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych
   
  10,53%
  12
  inne, jakie?
   
  3,51%
  Wypełnienia: 114
 • 5. Jakie największe korzyści dla Pana/Pani niesie za sobą podejmowanie wszelkiego rodzaju wyjazdów turystycznych? Proszę podać 3 najważniejsze. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poznanie ciekawych miejsc
   
  76,32%
  87
  zawieranie nowych znajomości
   
  41,23%
  47
  rozwijanie zainteresowań
   
  28,07%
  32
  możliwość poprawy kondycji fizycznej
   
  22,81%
  26
  integracja ze społeczeństwem
   
  17,54%
  20
  pokonywanie własnych obaw, lęków, kompleksów
   
  19,30%
  22
  nabywanie nowych umiejętności
   
  7,02%
  8
  oderwanie się od szarej rzeczywistości
   
  61,40%
  70
  wpływ na stan zdrowia
   
  21,93%
  25
  inne, jakie?
   
  2,63%
  Wypełnienia: 114
 • 6. Jaki typ turysty jest najbliższy Pana/Pani zachowaniom turystycznym (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zadowolony, z przyjemnością szukający rady u innych
   
  7,02%
  8
  dokonujący wyboru w ostatniej chwili, nie planujący
   
  14,91%
  17
  dokonujący wyboru podróży ze względu na cel
   
  14,91%
  17
  szukający spokoju i piękna natury
   
  25,44%
  29
  zorientowany na ludzi
   
  6,14%
  7
  ceniący szczegółowe planowanie
   
  15,79%
  18
  zorientowany na aktywność
   
  2,63%
  3
  intelektualny, ciekawy świata a celem podróży jest odwiedzanie miejsc historycznych
   
  13,16%
  15
  Wypełnienia: 114
 • 7. Jak często wyjeżdżał/a Pan/Pani w celach turystycznych poza miejsce swojego zamieszkania w ciągu ostatnich dwóch lat? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie wyjeżdżałem (proszę przejść do pytania 16)
   
  1,75%
  2
  rzadziej niż raz w roku
   
  25,44%
  29
  raz w roku
   
  37,72%
  43
  2-3 razy w roku
   
  15,79%
  18
  częściej niż 3 razy w roku
   
  18,42%
  21
  inna częstość wyjazdów, jaka?
   
  0,88%
  Wypełnienia: 114
 • 8. Jaka turystyka dominowała w ostatnich dwóch latach wśród Pana/Pani wyjazdów wg przyjętych kryteriów? (proszę zaznaczyć po jednej odpowiedzi z każdego kryterium) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kryterium kraju: turystyka krajowa
   
  88,60%
  101
  kryterium kraju: turystyka zagraniczna
   
  11,40%
  13
  kryterium motywu wyjazdu: t. wypoczynkowa
   
  49,12%
  56
  kryterium motywu wyjazdu: t. kwalifikowana
   
  3,51%
  4
  kryterium motywu wyjazdu: t. zdrowotna
   
  26,32%
  30
  kryterium motywu wyjazdu: t. poznawcza
   
  18,42%
  21
  kryterium motywu wyjazdu: t. religijna
   
  2,63%
  3
  kryterium motywu wyjazdu: inna, jaka ?
   
  0,88%
  kryterium środka transportu: t. autokarowa
   
  29,82%
  34
  kryterium środka transportu: t. kolejowa
   
  11,40%
  13
  kryterium środka transportu: t. samochodowa
   
  55,26%
  63
  kryterium środka transportu: t. lotnicza
   
  2,63%
  3
  kryterium środka transportu: inna, jaka?
   
  0,88%
  kryterium czasu trwania podróży: 1 dzień
   
  21,05%
  24
  kryterium czasu trwania podróży: 2-3 dni
   
  40,35%
  46
  kryterium czasu trwania podróży: od 4-7 dni
   
  26,32%
  30
  kryterium czasu trwania podróży: ponad tydzień
   
  12,28%
  14
  kryterium okresu wyjazdu: w sezonie
   
  65,79%
  75
  kryterium okresu wyjazdu: poza sezonem
   
  33,33%
  38
  Wypełnienia: 114
 • 9. Jak zazwyczaj organizuje Pan/Pani swoje wyjazdy turystyczne? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  samodzielnie
   
  33,33%
  38
  z pomocą bliskich
   
  42,11%
  48
  z pomocą organizacji niedochodowych, jakich? (np. Stowarzyszenie Kościoła Katolickiego)
   
  7,02%
  8
  z pomocą biura podróży
   
  1,75%
  2
  z pomocą zakładu pracy
   
  1,75%
  2
  z pomocą znajomych
   
  10,53%
  12
  w inny sposób, jaki?
   
  3,51%
  Wypełnienia: 114
 • 10. Kto najczęściej towarzyszy Panu/Pani w wyjazdach turystycznych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  współmałżonek
   
  33,33%
  38
  dzieci
   
  4,39%
  5
  rodzice
   
  12,28%
  14
  inne osoby z rodziny
   
  11,40%
  13
  partner
   
  7,02%
  8
  podróżuje samotnie
   
  17,54%
  20
  inni
   
  14,04%
  16
  Wypełnienia: 114
 • 11. W jakim celu najczęściej Pan/Pani podróżuje? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wypoczynkowym / rekreacyjnym
   
  41,23%
  47
  zdrowotnym /rehabilitacyjnym
   
  21,93%
  25
  krajoznawczym / edukacyjnym
   
  14,91%
  17
  religijnym (pielgrzymki)
   
  1,75%
  2
  sprawy zawodowe, interesy   0,00%
  0
  odwiedziny u krewnych znajomych
   
  18,42%
  21
  inne cele, jakie?
   
  1,75%
  Wypełnienia: 114
 • 12. Jaki teren jest głównym celem Pana/Pani wyjazdów turystycznych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  duże miasta
   
  15,79%
  18
  tereny wiejskie
   
  12,28%
  14
  tereny uzdrowiskowe
   
  21,05%
  24
  góry
   
  16,67%
  19
  tereny pojezierne
   
  4,39%
  5
  wybrzeże morskie
   
  20,18%
  23
  inne miejsca, jakie?
   
  9,65%
  Wypełnienia: 114
 • 13. Gdzie zazwyczaj nocuje Pan/Pani podczas wyjazdu turystycznego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  u krewnych/znajomych
   
  29,82%
  34
  w hotelu
   
  8,77%
  10
  w motelu
   
  6,14%
  7
  w pensjonacie
   
  35,96%
  41
  na kempingu
   
  3,51%
  4
  na polu biwakowym   0,00%
  0
  inne, jakie?
   
  15,79%
  Wypełnienia: 114
 • 14. Jaką kwotę wydaje Pan/Pani przeciętnie na wyjazd turystyczny? (PLN) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 500
   
  62,28%
  71
  do 1000
   
  23,68%
  27
  do 1500
   
  7,89%
  9
  do 2000
   
  4,39%
  5
  800
   
  0,88%
  1
  do 3000
   
  0,88%
  1
  Wypełnienia: 114
 • 15. Czy należy Pan/Pani do organizacji (stowarzyszenia) które wspomaga turystykę osób niepełnosprawnych? Jeśli tak to do jakiej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, należę do
   
  4,39%
  nie należę
   
  95,61%
  109
  Wypełnienia: 114
 • 16. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  57,89%
  66
  mężczyzna
   
  42,11%
  48
  Wypełnienia: 114
 • 17. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  0-14   0,00%
  0
  15-25 lat
   
  11,40%
  13
  26-35 lat
   
  32,46%
  37
  36-45 lat
   
  21,05%
  24
  46-55 lat
   
  23,68%
  27
  powyżej 56 lat
   
  11,40%
  13
  Wypełnienia: 114
 • 18. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bez wykształcenia
   
  0,88%
  1
  podstawowe
   
  2,63%
  3
  zawodowe
   
  20,18%
  23
  średnie
   
  50,00%
  57
  wyższe
   
  26,32%
  30
  Wypełnienia: 114
 • 19. Miejsce zamieszkania: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wieś
   
  18,42%
  21
  miasto od 10 do 50 tyś. mieszkańców
   
  28,07%
  32
  miasto od 50 do 100 tyś. mieszkańców
   
  24,56%
  28
  miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców
   
  28,95%
  33
  Wypełnienia: 114
 • 20. Jak Pan/Pani ocenia swoje dochody? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  b. niskie
   
  16,67%
  19
  niskie
   
  45,61%
  52
  średnie
   
  34,21%
  39
  wysokie
   
  3,51%
  4
  b. wysokie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 114
 • 21. Jaki stopień niepełnosprawności Pan/Pani posiada? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  znaczny
   
  55,26%
  63
  umiarkowany
   
  28,95%
  33
  lekki
   
  15,79%
  18
  nie posiadam orzeczenia stopnia   0,00%
  0
  Wypełnienia: 114
 • 22. Jaki rodzaj niepełnosprawności Pan/Pani posiada? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  niepełnosprawność ruchowa
   
  67,54%
  77
  niedowidzący / niewidomy
   
  13,16%
  15
  niedosłyszący / głuchoniemy
   
  7,02%
  8
  inna, jaka?
   
  12,28%
  Wypełnienia: 114
 • 23. Co jest przyczyną Pana/Pani niepełnosprawności? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  przebyta choroba
   
  22,81%
  26
  wypadek
   
  28,07%
  32
  Jestem niepełnosprawny/na od urodzenia
   
  42,98%
  49
  inna przyczyna, jaka?
   
  6,14%
  Wypełnienia: 114
 • 24. Czy należy Pan/Pani do organizacji (stowarzyszeń) zrzeszających osoby niepełnosprawne? Jeśli tak to do jakiej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, należę do
   
  24,56%
  nie należę
   
  75,44%
  86
  Wypełnienia: 114
Formularze online