Wyniki ankiety: Rozliczenie z urzędem skarbowym za rok 2011

 • 1. Jakie było Pana/Pani źródło (źródła) przychodów w 2011 roku? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wynagrodzenie ze stosunku pracy
   
  83,33%
  5
  umowa zlecenia, o dzieło
   
  16,67%
  1
  emerytura, renta   0,00%
  0
  działalność wykonywana osobiście   0,00%
  0
  pozarolnicza działalność gospodarcza   0,00%
  0
  działy specjalne produkcji rolnej   0,00%
  0
  najem, dzierżawa   0,00%
  0
  kapitały pieniężne   0,00%
  0
  prawa majątkowe   0,00%
  0
  inne, jakie?   0,00%
  0
  Wypełnienia: 6
 • 2. Czy osiągnął/ęła Pan/Pani przychody, których nie wlicza się do podstawy
  opodatkowania (tzw. zwolnienia przedmiotowe)?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  stypendia naukowe i za wyniki w nauce
   
  16,67%
  1
  zapomogi   0,00%
  0
  zasiłki rodzinne   0,00%
  0
  świadczenia z pomocy społecznej   0,00%
  0
  dodatki mieszkaniowe, ryczałty na zakup opału   0,00%
  0
  renty inwalidzkie   0,00%
  0
  diety pracownicze   0,00%
  0
  dodatki za rozłąkę
   
  16,67%
  1
  odprawy pieniężne   0,00%
  0
  dotacje, opłaty   0,00%
  0
  inne, jakie?
   
  66,67%
  Wypełnienia: 6
 • 3. Czy samodzielnie obliczył/a Pan/Pani podatek dochodowy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  33,33%
  2
  nie
   
  66,67%
  4
  Wypełnienia: 6
 • 4. Jeśli nie obliczył/a Pan/Pani samodzielnie podatku dochodowego, to z jakich form pomocy Pan/Pani skorzystał/a? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  program komputerowy
   
  66,67%
  4
  znajomi, rodzina
   
  33,33%
  2
  księgowa w miejscu pracy   0,00%
  0
  usługi biura rachunkowego   0,00%
  0
  z innych, z jakich?   0,00%
  0
  Wypełnienia: 6
 • 5. W jaki sposób dokonał/a Pan/Pani rozliczenia z urzędem skarbowym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  indywidualnie
   
  83,33%
  5
  ze współmałżonkiem, korzystając z możliwości wspólnego rozliczenia
   
  16,67%
  1
  w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci   0,00%
  0
  w inny, w jaki?   0,00%
  0
  Wypełnienia: 6
 • 6. Z jakich, spośród wymienionych poniżej ulg i odliczeń od dochodu/podatku Pan/Pani skorzystał/a? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet
   
  66,67%
  4
  ulga na dzieci (prorodzinna)
   
  16,67%
  1
  wydatki na cele mieszkaniowe   0,00%
  0
  wydatki na cele rehabilitacyjne   0,00%
  0
  przekazane darowizny   0,00%
  0
  opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne   0,00%
  0
  wydatki na nabycie nowych technologii   0,00%
  0
  z innych, z jakich?
   
  33,33%
  Wypełnienia: 6
 • 7. Czy wykorzystał/a Pan/Pani możliwość przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  83,33%
  5
  nie
   
  16,67%
  1
  Wypełnienia: 6
 • 8. Czy skorzystał/a Pan/Pani z możliwości dostarczenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego drogą elektroniczna? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  50,00%
  3
  nie
   
  50,00%
  3
  Wypełnienia: 6
 • 9. W jakim terminie złożył/a Pan/Pani roczną deklarację podatkową w urzędzie skarbowym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  w styczniu   0,00%
  0
  w lutym
   
  50,00%
  3
  w marcu
   
  16,67%
  1
  w kwietniu
   
  33,33%
  2
  Wypełnienia: 6
 • 10. Czy otrzymał/a Pan/Pani nadpłatę podatku z urzędu skarbowego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, przekazem pocztowym   0,00%
  0
  tak, przelewem bankowym
   
  50,00%
  3
  nie dostałem/am zwrotu, ani też nie musiałem/am dopłacić
   
  33,33%
  2
  nie, dodatkowo musiałem/am jeszcze dopłacić
   
  16,67%
  1
  Wypełnienia: 6
 • 11. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  mężczyzna
   
  16,67%
  1
  kobieta
   
  83,33%
  5
  Wypełnienia: 6
 • 12. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  16-24
   
  33,33%
  2
  25-39
   
  66,67%
  4
  40-54   0,00%
  0
  55-64   0,00%
  0
  65 i więcej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 6
 • 13. Miejsce zamieszkania: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  miasto
   
  50,00%
  3
  wieś
   
  50,00%
  3
  Wypełnienia: 6
 • 14. Poziom przeciętnych miesięcznych dochodów: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 637,50 zł
   
  16,67%
  1
  od 637,51 zł do 898,57 zł   0,00%
  0
  od 898,58 zł do 1195,00 zł
   
  50,00%
  3
  od 1195,01 zł do 1629,83 zł
   
  16,67%
  1
  1629,84 zł i więcej
   
  16,67%
  1
  Wypełnienia: 6
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online