Wyniki ankiety: Wyrównywanie szans edukacyjnych - dostosowaniewymagań do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia.

 • 1. Podaj kod szkoły *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  PSP nr 3
   
  50,00%
  7
  psp3
   
  14,29%
  2
  "PSP nr 3"
   
  14,29%
  2
  PSP nr3
   
  7,14%
  1
  PSP 3 Jelcz-Laskowice
   
  7,14%
  1
  PSP3 J-L
   
  7,14%
  1
  Wypełnienia: 14
 • 2. Czy dokonuje Pani/Pan diagnozy możliwości edukacyjnych swoich uczniów ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  14
  Nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 14
 • 3. Jakie działania, w celu zdiagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów, podejmuje Pan/Pani najczęściej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  sprawdziany (przedmiotowe, sprawnościowe)
   
  85,71%
  12
  analiza wytworów pracy twórczej
   
  64,29%
  9
  testy
   
  42,86%
  6
  rozmowy z rodzicami
   
  64,29%
  9
  rozmowy z innymi nauczycielami
   
  71,43%
  10
  współpraca z pedagogiem szkolnym
   
  78,57%
  11
  własne wnikliwe obserwacje (karty obserwacji)
   
  57,14%
  8
  Wypełnienia: 14
 • 4. Jakie informacje uzyskuje Pan/Pani z przeprowadzonej diagnozy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  o sposobie uczenia się ucznia
   
  57,14%
  8
  o poziomie przyswajania treści programowych przez uczniów
   
  92,86%
  13
  o treściach, które należy powtórzyć
   
  64,29%
  9
  o poziomie przyrostu wiedzy w stosunku do poprzedniej diagnozy
   
  42,86%
  6
  o deficytach rozwojowych danego ucznia (dysfunkcjach);
   
  71,43%
  10
  o potencjale rozwojowym danego ucznia
   
  71,43%
  10
  o uzdolnieniach i zainteresowaniach
   
  64,29%
  9
  o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności
   
  78,57%
  11
  o konieczności przebadania dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
   
  50,00%
  7
  o dostosowania warunków do indywidualnych możliwości dziecka;
   
  71,43%
  10
  o konieczności uczestniczenia uczniów w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych
   
  35,71%
  5
  Wypełnienia: 14
 • 5. Czy zapoznała się Pan/Pani z opiniami i orzeczeniami PPP dotyczących swoich uczniów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  14
  Nie   0,00%
  0
  Częściowo   0,00%
  0
  Wypełnienia: 14
 • 6. Czy realizuje Pani/Pan na swoich zajęciach zalecenia PPP zawarte w opiniach i orzeczeniach? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, zawsze
   
  64,29%
  9
  Tak, często
   
  28,57%
  4
  Tak, czasami
   
  7,14%
  1
  Tak, rzadko   0,00%
  0
  Nie stosuję   0,00%
  0
  Wypełnienia: 14
 • 7. Czy wybrany przez Panią/Pana program uwzględnia potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  14
  Nie   0,00%
  0
  Częściowo   0,00%
  0
  Wypełnienia: 14
 • 8. Czy opracowując trzyletni plan wynikowy brała Pani/Pan pod uwagę potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  85,71%
  12
  Nie   0,00%
  0
  Częściowo
   
  14,29%
  2
  Wypełnienia: 14
 • 9. Jakie nowoczesne metody pracy na zajęciach stosuje Pani/Pan najczęściej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  projekty
   
  50,00%
  7
  prezentacje
   
  78,57%
  11
  burza mózgu
   
  57,14%
  8
  metaplan
   
  14,29%
  2
  lekcje internetowe
   
  35,71%
  5
  dramy
   
  50,00%
  7
  zajęcia w terenie
   
  35,71%
  5
  metody ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej
   
  64,29%
  9
  metody problemowe i poszukujące
   
  64,29%
  9
  pozytywne współzawodnictwo w klasie (quizy, konkursy, krzyżówki)
   
  71,43%
  10
  pokazy
   
  57,14%
  8
  filmy dydaktyczne
   
  78,57%
  11
  Wypełnienia: 14
 • 10. Jakie formy pracy na lekcji stosuje Pan/Pani najczęściej ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  indywidualna
   
  92,86%
  13
  grupowa
   
  71,43%
  10
  zbiorowa
   
  42,86%
  6
  jednorodna
   
  7,14%
  1
  zróżnicowana
   
  42,86%
  6
  Wypełnienia: 14
 • 11. Czy stosuje Pan/Pani indywidualizację przy ocenianiu i zadawaniu pracy domowej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, zawsze
   
  7,14%
  1
  Tak, często
   
  78,57%
  11
  Tak, czasami
   
  7,14%
  1
  Tak, rzadko   0,00%
  0
  Nie stosuję
   
  7,14%
  1
  Wypełnienia: 14
 • 12. Jakie działania motywujące, uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego uczniów podejmuje Pani/Pan najczęściej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  stosowanie ocen za zaangażowanie i chęć podejmowania dodatkowego wysiłku
   
  100,00%
  14
  stosowanie nagrody w postaci książkowej i rzeczowej za osiągnięcia
   
  21,43%
  3
  umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły lub przedmiotowej
   
  21,43%
  3
  eksponowanie osiągnięć (pucharów, dyplomów) w gablotach, na tablicy osiągnięć, na gazetkach ściennych i w klasach
   
  57,14%
  8
  umożliwianie prezentowania swoich możliwości podczas imprez, uroczystości, spotkań i apeli
   
  71,43%
  10
  stosowanie dodatkowych ocen za udział w konkursach
   
  78,57%
  11
  umożliwianie poprawy oceny
   
  85,71%
  12
  zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w organizacji lekcji
   
  64,29%
  9
  przygotowywanie i udział w konkursach o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim, miejskim i międzyszkolnym
   
  57,14%
  8
  stosowanie pochwały na spotkaniach wychowawcy z rodzicami
   
  71,43%
  10
  stosowanie pochwały na forum szkoły
   
  21,43%
  3
  stosowanie pochwały na forum klasy
   
  85,71%
  12
  różnicowanie poziomu trudności zadań domowych
   
  64,29%
  9
  różnicowanie poziomu trudności zadań na klasówkach, sprawdzianach, kartkówkach
   
  64,29%
  9
  Wypełnienia: 14
 • 13. Inne działania motywujące uczniów *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Stosowanie zachętek w formie kolorowych znaczków w klasie czwartej.
   
  7,14%
  1
  Pochwały nawet za niewielki sukcesy Docenianie wkładanego wysiłku
   
  7,14%
  1
  Stosowanie "wzmacniaczy chęci" w postaci kolorowych naklejek z napisami motywującymi ucznia do pracy nad sobą lub podkreślającymi wagę jego sukcesu. Publikacja informacji o sukcesie uczniów w gazetce szkolnej.
   
  7,14%
  1
  "zachętki",plusy
   
  7,14%
  1
  rozmowy z uczniami
   
  7,14%
  1
  przyznawanie uśmiechniętych buziek i plusów za aktywny udział w zajęciach
   
  7,14%
  1
  PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA
   
  7,14%
  1
  nie stosuję
   
  7,14%
  1
  Pochwały
   
  7,14%
  1
  ?
   
  7,14%
  1
  Stosowanie naklejek "motywek" w nagrodę a aktywność na zajęciach.
   
  7,14%
  1
  Stosowanie możliwie różnych metod nauczania i umiejętne dostosowywanie ich do tematu, celu i stylu uczenia
   
  7,14%
  1
  Przyznawanie uczniom słoneczek, uśmiechniętych buziek.
   
  7,14%
  1
  nagradzanie punktowe
   
  7,14%
  1
  Wypełnienia: 14
 • 14. Czy objęła Pan/Pani pomocą dzieci o SPE(specjalnych potrzebach edukacyjnych) w ramach zajęć „karcianych”? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  64,29%
  9
  Nie
   
  7,14%
  1
  Częściowo
   
  28,57%
  4
  Wypełnienia: 14
 • 15. Z czyjej strony, najczęściej, napotyka Pan/Pani na trudności w realizowaniu zaplanowanych działań uwzględniających dostosowania dla uczniów ze SPE?
  -ze strony uczniów
  - ze strony rodziców
  - ze strony innych nauczycieli
  - ze strony specjalistów (PPP)
  - ze strony szkoły
  *

  Proszę opisać charakter trudności, z jakimi się Pan/Pani spotyka!
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Opinie PPP bardzo często nie uwzględniają realnych problemów ucznia, z którymi spotyka się on na forum klasy.Uczeń indywidualnie pod nadzorem pedagoga lub psychologa wykonuje określone zadania.W takich warunkach, gdzie nie występują czynniki negatywne, np.obawa przed uzyskaniem złej oceny,dekoncentracja spowodowana obecnością innych osób,uczeń osiąga znacznie lepsze wynik.Specjaliści z PPP nie uwzględnią tych czynników, wystawiając opinie i orzeczenia, dlatego bardzo często dzieci potrzebujące udogodnień na egzaminach zewnętrznych nie mogą z nich skorzystać.
   
  7,14%
  1
  Bardzo rzadki kontakt rodzica z nauczycielem. Nie wykorzystywanie rad n-la w pracy z dzieckiem. Mała liczba godzin wyrównawczych Brak zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
   
  7,14%
  1
  Ze strony uczniów - niewywiązywanie się ze zobowiązań, podjętych w ramach "umowy" z nauczycielem i często niesystematyczna praca na zajęciach wyrównawczych i dla uczniów uzdolnionych. Ze strony rodziców - brak realizacji warunków "umowy" z nauczycielem - niedopilnowanie dzieci, brak konsekwencji w postępowaniu z dziećmi, niepoświęcanie im odpowiedniej ilości czasu i uwagi, tłumaczenie się pracą,innymi obowiązkami.Traktowanie szkoły bardzo roszczeniowo przy jednoczesnym braku własnego zaangażowania w rozwój dziecka. Często postawa wyuczonej bezradności. Ze strony innych nauczycieli - opór przed współdziałaniem na rzecz ucznia - postawa: "każdy sobie rzepkę skrobie"; niedostateczne zaangażowanie w pomoc dziecku, traktowanie osoby chcącej coś zrobić jako tej nadaktywnej, "wychylającej się". Ze strony PPP - traktowanie nauczycieli jako "wyłudzaczy udogodnień i "opinii"; posługiwanie się w treści opinii, wystawianych przez PPP, wysokospecjalistycznym słownictwem, niezrozumiałym dla rodziców ucznia, a nawet - brak sformułowania w sposób przystępny zaleceń dla rodziców i uczniów (przerzucanie tego obowiązku na barki nauczycieli). Częste stosowanie zasady "kopiuj - wklej" w wypisywanych opiniach. Ze strony szkoły - często, ze względu na warunki lokalowe - niemożność zapewnienia dostatecznej ilości pomieszczeń do realizacji zajęć dodatkowych, w tym i "karcianych" przez wielu nauczycieli.
   
  7,14%
  1
  nie zawsze uczniowie przychodzą systematycznie na dodatkowe zajęcia
   
  7,14%
  1
  Czasami ze strony uczniów.
   
  7,14%
  1
  ze strony niektórych rodziców
   
  7,14%
  1
  Brak chęci ze strony uczniów i brak zainteresowania rodziców.
   
  7,14%
  1
  ze strony rodziców
   
  7,14%
  1
  Nie napotykam się na trudności.
   
  7,14%
  1
  ze strony innych nauczycieli
   
  7,14%
  1
  nie napotykam
   
  7,14%
  1
  ze strony niektórych rodziców, ze względu na brak zainteresowania się własnym dzieckiem i jego potrzebami.
   
  7,14%
  1
  Nie napotykam trudności w realizowaniu zaplanowanych działań.
   
  7,14%
  1
  Ze strony szkoły. Brak potrzebnych pomocy dydaktycznych.
   
  7,14%
  1
  Wypełnienia: 14
Komentarze
 • 30/03/2014 godz. 21:11
  ankieta merytorycznie super przydałby sie wskaźnik do porównywnia się ze Srednią krajową

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online